[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต

Dec 08, 2020 2785

สิทธิประโยชน์ "การบำบัดทดแทนไต" ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน - 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS) 2) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 3) สิทธิประกันสังคม (SSS)

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต (สิทธิประโยชน์ประชาชน )

สิทธิประโยชน์ "การบำบัดทดแทนไต" ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน 

 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS)
 2. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 3. สิทธิประกันสังคม (SSS)

1. ไตวายเฉียบพลัน

 
สปสช. (UCS)
 • กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน 60 วัน เป็นบริการกรณีค่าใช้จ่ายสูง สปสช. จ่ายชดเชยเป็นค่าล้างไตตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • การรักษาโรคไตทุกประเภท เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เบิกค่ารักษาได้ตามที่รพ. เรียกเก็บยกเว้นค่าอุปกรณ์เบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กำหนด
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • กรณีใตวายเฉียบพลันจ่ายตามประกาศกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลา 72 ชม. แยกตามประเภท รพ.รัฐ/รพ.เอกชน
 
 
 

2. การล้างไตผ่านอย่างต่อเนื่อง (CAPD)

 
สปสช. (UCS)
 • การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
 • สนับสนุนน้ำยาและเวชภัณฑ์โดยจัดส่งน้ำยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน คนละไม่เกิน 4 ถุงต่อวัน (*เกิน 4 ถุงต่อวัน ให้แจ้งมาที่สำนักงานเพื่อพิจารณาเพิ่มเป็นรายกรณี)
 • สนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
 • สนับสนุนสาย Tenckhoff catheter ให้กับผู้ปวยรายใหม่และรายที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน โดยทั่วไปไม่เกิน 1 สาย/ราย/ปี (หากมีความจำเป็นเปลี่ยนเกินกว่ากำหนด ให้แจ้งมาสำนักงานเพื่อพิจารณา)
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
 • ค่าน้ำยาไม่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ใดไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/2ปี หากจำเป็นสามารถยื่นเบิกได้-เพิ่มอีก 10,000 บาท
 • รับบริการในรพ.หลัก/เครือข่าย ไม่มีการส่งน้ำยาไปที่บ้านผู้ป่วย


3. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)

 
สปสช. (UCS)
 • ค่าบริการให้หน่วยบริการ 1,500 บาท/ครั้ง หรือ 1,700 บาท (ตามสภาพผู้ป่วย)
 • กรณีผู้ป่วยรายเท่าที่ทำ HD อยู่แล้วก่อน 1 ต.ค.2551 และไม่สมัครใจทำ CAPD สามารถทำ HD ต่อเนื่องได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่สมัครใจทำ CAPD และไม่เข้าเงื่อนไขตามความจำเป็นของการทำ HD  หากประสงค์ทำ HD ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้น ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (EPO) ใช้สิทธิได้
 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • เบิกได้ครั้งละ 2,000บาท (เหมาจ่าย) ทั้งในรพ.รัฐ และเอกชน (รพ.เอกชน เฉพาะกรณีส่งตัวจากรพ.รัฐเท่านั้น)
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้งก่อนและหลัง จากเป็นผู้ประกันตน เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
 • ค่าเตรียมเส้นเลือด อัตรา20,000 บาท/ราย ในระยะเวลา 2 ปี
 • ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ใช้สิทธิได้

 

 4. ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (EPO)

 
สปสช. (UCS)
 • ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) เฉพาะชนิด Biosimilars ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ราชวิถี) และสปสช. ชดเชยให้หน่วยบริการและสถานบริการ เป็นค่าบริการฉีดยาและค่าบริการอื่นๆ ครั้งละ 50 บาท หรือไม่เกินเดือนละ 200 บาท/ราย
 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
 • ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
 • ชดเชยโดยเบิกจ่ายตรงหรือใช้ใบเสร็จตั้งเบิก ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยมียากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ทั้งชนิด Prototypela และ Biosimilars
 
สิทธิประกันสังคม (SSS)
 • ผู้ปวย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด (Erythropoietin) จ่ายค่ายา Erythropoietin สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีภาวะซีดทั้งชนิด Prototype และ Biosimilars ตามประกาศราคากลางยา ในอัตราตั้งแต่ 750-1,125 บาท/สัปดาห์ และค่าฉีดยาเข็มละ 50 บาท/ครั้ง
5. การปลูกถ่ายไต(KT) 

 
สปสช.(UCS) 
- ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาใสบริจาคได้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
 
- ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต
 
ผู้บริจาค
 1. ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม และผ่าตัด ผู้บริจาคที่สมองตายเหมาจ่าย 40,000 บาท/ราย
 2. ผู้บริจาคใตมีชีวิต ค่าใช้จ่ายผู้บริจาคระหว่างเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 32,800 บาท/ราย
 
ผู้รับบริจาค
 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 31,300 บาท/ราย
 2. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอผู้บริจาคที่สมองตายทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท
 
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1. จ่ายตามความเสี่ยงตั้งแต่ Protocal-V โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่สุดคือ 143,000 บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท
 2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจายตาม Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่ 23,000-493,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 • ค่ายากดภูมิคุ้มกันและค่าติดตามผู้ปวยหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายอัตราเดียวกับสำนักงานประกันสังคม
 
 
 

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)

 • ครอบคลุมค่าเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิต โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเบิกตามรายการค่าตรวจตามที่กำหนด
 • ค่าผ่าตัดนำไตออกจากผู้บริจาคที่มีชีวิต และค่าปลูกถ่ายไต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โดยอนุโลม ยกเว้น กรณีผ่าตัดนำไตออกจากผู้บริจาคโดยการใช้กล้อง (Laparoscopic Donor Nephrectomy) ให้เบิกเหมารวมตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีผู้รับบริจาคไตเกิดภาวะสลัดไต (Rejection) และจําเป็นต้องใช้ยา เช่น IVIG, Rituximab การใช้ยาให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ประกาศกำหนด และเบิกจ่ายค่ายาได้ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ
 
 
 

สิทธิประกันสังคม (SSS)

-ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาไตบริจาคได้โดย สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 
- ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต
ผู้บริจาค
 1. ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม และผ่าตัด ผู้บริจาคที่สมองตายเหมาจ่าย 40,000 บาท/ราย
 2. ผู้บริจาคใตมีชีวิตค่าใช้จ่ายผู้บริจาคระหว่างเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 32,800 บาท/ราย 
 
ผู้รับบริจาค
 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัดเหมาจ่าย 31,300 บาท/ราย
 2. ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอผู้บริจาคที่สมองตายทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1. จ่ายตามความเสี่ยงตั้งแต่ Protocal-V โดยมีค่าใช้จ่าย เหมาจ่ายตั้งแต่สุดคือ 143,000 บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท
 2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจ่ายตาม Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่ 23,000-59,000 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ค่ายากดภูมิคุ้มกัน และค่าติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล ดังนี้
 • เดือนที่ 1-6 จ่าย 30,000 บาท/เดือน
 • เดือนที่ 7-12 จ่าย 25,000 บาท/เดือน
 • ปีที่ 2 จ่าย 20,000 บาท/เดือน
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป จ่าย 15,000 บาท/เดือน

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลบางมด
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com