Home : ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร 02-548-1000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 22/02/2564 View: 629
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน Healthserv.net
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร 02-548-1000
 
ขอบเขตงาน
 • ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
 • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
 • ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
 • ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
 • ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
 • ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
 • รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง
 • ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
 • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559
หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
 
 
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com