Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

สถาบันอาหาร-วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันอาหาร-วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
Date: 02/03/2564 | Update: 02/03/2564 View: 983
สถาบันอาหาร-วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

สถาบันอาหาร (nfi) - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

 
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับกลางน้ำหรือกึ่งวัตถุดิบ (Intermediate Product) จากกัญชง กัญชา ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มกัญชง กัญชาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเข้าสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 
วันนี้ (10 ก.พ. 2564) นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ นายโยชัย ศศิวรรณ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ รองประธานวิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “การวิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร” ระหว่าง สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องอมรินทร์ชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า     การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัยการสกัดสารสกัดและสารสำคัญจากกัญชง พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปส่วนต่างๆ ของกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางน้ำหรือกึ่งวัตถุดิบ (Intermediate Product) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากกัญชงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาโซ่อุปทานกัญชงเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเกษตรกรและอุตสาหกรรมกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงความร่วมมือด้านพืชกัญชาตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการตกลงทำความร่วมมือในครั้งนี้ คือ 1) การร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับกลางน้ำหรือกึ่งวัตถุดิบ (Intermediate Product) จากกัญชง กัญชาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร และ 2) ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกัญชง กัญชาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง กัญชาสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
.
ความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการสถาบันอาหารครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  โดยคณะกรรมการสถาบันอาหารมีมติอนุมัติงบลงทุนสำหรับการเตรียมพร้อมปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสู่เชิงพาณิชย์ในสถาบันอาหาร และในปีงบประมาณ 2564 สถาบันอาหารได้รับงบประมาณอุดหนุนผ่านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

10 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันอาหาร-วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com