ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC

Mar 05, 2021 342
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC (Health Economy ) Healthserv.net Img1 size: 886x920 px

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chula Medical Innovation Center - CMIC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทยทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และที่สำคัญช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ที่มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ซอฟต์แวร์ และแพทยศาสตร์ศึกษา และเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์
 

พันธกิจ

 • สร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่นำความคิดใหม่ๆ มาทดสอบ สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์จริง ทั้งในเชิงช่วยเหลือสังคมและออกสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 • การฝึกอบบรมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม มี Innovative mindset และ Entrepreneurere skill
 • สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับใช้งานจริงในโรงพยาบาลและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 • ระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเงินมาสนับสนุนเป็นทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและบริหารจัดการศูนย์ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 • เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ซอฟต์แวร์ และแพทยศาสตร์ศึกษา
 • เป็นศูนย์ชั้นนำในการจัดการฝึกอบบรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม บ่มเพาะ Innovative mindset และ Entrepreneurere skill
 • เป็นศูนย์ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้
 • มีสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานนวัตกรรมอื่นทั้งในมหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์ที่มีแผนและวิธีการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

ทุนสนับสนุน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
 • ทุนสิ่งประดิษฐ์
 • ทุนส่งเสริมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • ทุนต่อยอดนวัตกรรม
 • ทุนบูรณาการนวัตกรรมทางการแพทย์: สภากาชาดไทย
 • CU Innovation hub
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ทุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
 • สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)

ติดต่อเรา

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2649-4000 ต่อ 3686, 080-2727745
แฟกซ์: 0-2252-4963
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com