ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 Thumb HealthServ.net
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 HealthServ

“วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ทำความดี ความชอบ และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคขึ้นเป็นปีแรก ได้แก่

 • ภาคเหนือ นางจิรารัตน์ ทรงพุฒิ
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 • ภาคกลาง นายชูชาติ เมฆตรู
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ภาคใต้ นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน “Community Medical Sciences : Com Med Sci” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น โดยได้จัดตั้ง  “ศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” มี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็น อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนศูนย์แจ้งเตือนภัย ในการเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพและ การบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 

ยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

        นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งนี้การพัฒนาองค์ความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา องค์ความรู้และยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในปี พ.ศ.2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บูรณาการหลักสูตร “การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน โดยมุ่งหวังให้สามารถเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

17 มีนาคม 2564
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 HealthServ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด