Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค
Date: 17/03/2564 | Update: 17/03/2564 View: 501
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 ข่าวสาธารณสุขไทย Healthserv.net

“วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ทำความดี ความชอบ และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคขึ้นเป็นปีแรก ได้แก่

 • ภาคเหนือ นางจิรารัตน์ ทรงพุฒิ
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 • ภาคกลาง นายชูชาติ เมฆตรู
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • ภาคใต้ นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน “Community Medical Sciences : Com Med Sci” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น โดยได้จัดตั้ง  “ศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” มี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็น อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนศูนย์แจ้งเตือนภัย ในการเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพและ การบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 

ยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

        นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งนี้การพัฒนาองค์ความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา องค์ความรู้และยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในปี พ.ศ.2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บูรณาการหลักสูตร “การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน โดยมุ่งหวังให้สามารถเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

17 มีนาคม 2564
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 ข่าวสาธารณสุขไทย Healthserv.net
 
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค ปีที่ 1 ข่าวสาธารณสุขไทย Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com