× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คความพร้อม โมเดอร์นา 38 อบจ. ล็อตที่ 2 กำหนดฉีดเมื่อใด

เช็คความพร้อม โมเดอร์นา 38 อบจ. ล็อตที่ 2 กำหนดฉีดเมื่อใด - HealthServ
อบจ.ต่างๆ พร้อมสำหรับการจัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ล็อดที่สองนี้หรือยัง มีกำหนดการวันที่เท่าใด ประชาชนที่มีชื่อจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ไปไล่เรียงติดตามกัน

เช็คความพร้อม โมเดอร์นา 38 อบจ. ล็อตที่ 2 กำหนดฉีดเมื่อใด - HealthServ
ติตตามกันต่อสำหรับ วัคซีนโมเดอร์นา 38 อบจ. หลังจากได้รับจัดสรรล็อตแรกจากสภากาชาดไทยและทำการจัดฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดและมีรายชื่อไว้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 64 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้วัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่ 2 ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 และจะได้รับจัดสรรตามโควต้าต่อไป 

อบจ. 38 แห่ง จำแนกตามภูมิภาค
  • นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี
  • เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์
  • พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย อุทัยธานี อ่างทอง
  • กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี
  • กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร พังงา ปัตตานี นราธิวาส

อบจ.ต่างๆ พร้อมสำหรับการจัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ล็อดที่สองนี้หรือยัง มีกำหนดการวันที่เท่าใด ประชาชนที่มีชื่อจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ไปไล่เรียงติดตามกัน 

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่ 3

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่ 3 (รอบที่ 2) วันนี้ (29 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ ผ่านทาง Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี
เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจังหวัดปทุมธานี
3. ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
4. ผู้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ หรือวัคซีนอื่นตามข้อ 3 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

* วัคซีนโดย อบจ.ปทุมธานี ฉีดให้กับทุกท่าน โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อบจ.ปทุมธานี ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย เดือนละ 1 ครั้ง ในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลต่อปริมาณที่เปิดรับเพื่อลงทะเบียน ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

อบจ.นนทบุรี เปิดลงชื่อ Booster เข็ม 3 Moderna จำนวน 15,000 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน อบจ.Booster รับวัคซีนเข็ม 3 Moderna จำนวน 15,000 คน  รอบฉีด วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
เงื่อนไขการรับวัคซีน
  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม  หรือ ซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม
  • ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรือ อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  (เจ้าบ้านเซ็นรับรองการอยู่อาศัย)
หลักฐานการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือ หนังสือรับรอง
 การอยู่อาศัย (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอยู่อาศัย คลิ๊ก www.nont-pro.go.th
 ****กรุณาเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในวันที่ 7 ธันวาคม 2564******

อบจ.นนทบุรี ประกาศแจ้งนัดหมายวัน-เวลา

เช็คความพร้อม โมเดอร์นา 38 อบจ. ล็อตที่ 2 กำหนดฉีดเมื่อใด
ประกาศแจ้งนัดหมายวัน-เวลา ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รอบที่1,2,3
เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (บูสเตอร์) และขึ้นสิทธิ์รอรับการนัดหมาย

ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ มารับการฉีดวัคซีน
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สนามฉีดเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

โดยท่านสามารถตรวจสอบนัดหมายของท่านได้ที่  nonthaburi/check_moderna_v1

อบจ.ลพบุรี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ในสังกัดสภากาชาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน "โมเดอร์น่า" ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ด้วยวัคซีน "Moderna" ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 800 คน แบ่งเป็น เขตพื้นที่ 
1) อำเภอเมือง 
2) อำเภอพัฒนานิคม
3) อำเภอ โคกสำโรง
4) อำเภอชัยบาดาล
5) อำเภอท่าวุ้ง
6) อำเภอบ้านหมี่
7) อำเภอท่าหลวง
8 ) อำเภอสระโบสถ์
9) อำเภอโคกเจริญ
10) อำเภอลำสนธิ
11) อำเภอหนองม่วง
โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แผนการฉีดวัคซีน Moderna เชิงรุก อบจ.อ่างทอง

แผนการฉีดวัคซีน Moderna เชิงรุก ตามโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Moderna) สาหรับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้

อบจ.เชียงใหม่ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 (Moderna) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน หรือสละสิทธิ์ ได้ที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันและเวลาราชการ รายชื่อผู้ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีน ตามภาพด้างล่าง

อบจ.กระบี่ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna รอบที่ 3 ฟรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna รอบที่ 3 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2564 เวลา 8.30- 16.30 น.

5 กลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนผ่านทาง Google Form คลิก https://forms.gle/7aPmL4pWX5jmBYD38 สอบถามเพิ่มเติม 075-600297

อบจ.กาฬสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna เข็มแรก 29 พ.ย. 64

อบจ.กาฬสินธุ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก Moderna ให้กับประชาชน (29 พ.ย. 64) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มหาราชา นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย ตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

โมเดอร์นาล็อต 2 ถึงลำพูนแล้ว พร้อมฉีด 9 ธค

 ประกาศ (ประกาศ) โมเดอร์นา (Moderna) อบจ.ลำพูน งวดที่ 2 ถึงลำพูนแล้ว !! พร้อมจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 1,455 โดส เริ่มฉีด วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจัดสรรให้แก่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน ผู้ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน สำหรับการนัดฉีดวัคซีน ผู้มีรายชื่อจะได้รับการประสานจากโรงพยาบาลประจำอำเภอตามภูมิลำเนา

อบจ.แพร่ ประกาศรับลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา

ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง ประกาศรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน Moderna สภากาชาดไทย อบจ.แพร่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มเข้าสู่ระบบ White list สภากาชาดไทย สถานที่ลงทะเบียน กองสาธารณสุข อบจ.แพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 054 532485 ต่อ 330 และเบอร์โทร 064 3969102

อบจ.นนท์ ร่วม เทศบาลปากเกร็ด เตรียมจัดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด เตรียมพร้อมจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดที่เคยรับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เข็ม1 และเข็ม 2 ซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจาก อบจ. มา เทศบาลนครปากเกร็ดพร้อมฉีดให้กับประชาชนทันที ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook เทศบาลนครปากเกร็ด

อบจ.เชียงใหม่ แจ้งผู้มีสิทธิ์รับวัคซีน Moderna ตรวจรายชื่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามศูนย์ฉีดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่
 
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์รับวัคซีน Moderna (ตัวจริง) ได้ทาง  chiangmaipao.go.th/th/8464

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์รับวัคซีน Moderna (ตัวสำรอง) ได้ทาง chiangmaipao.go.th/th/8465

อบจ.นนทบุรี วัคซีนโมเดอร์น่า รอบที่ 1,2,3 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (2 ธ.ค.64)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบจ.นนทบุรี หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รอบที่ 1,2,3 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 (บูสเตอร์) ณ สนามฉีดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า อบจ.ปทุมธานี

  ตามกลุ่มเป้าหมายของสภากาชาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เขตอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ประจำวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)