ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.ชงของบกลาง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดค้างจ่าย ปี 66 รวม 7.1 พันล้าน

สธ.ชงของบกลาง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดค้างจ่าย ปี 66 รวม 7.1 พันล้าน HealthServ.net

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยยอดสรุปคำขอรับการสนับสนุนงบกลาง ปี 2566 รวม 7.1 พันล้านบาทเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ค้างจ่าย ของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง 6.95 พันล้านบาท และค่ารักษาโควิดกรณีคนต่างด้าว/ไร้รัฐ 230 ล้านบาท ย้ำต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

สธ.ชงของบกลาง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดค้างจ่าย ปี 66 รวม 7.1 พันล้าน ThumbMobile HealthServ.net
 
          18 มกราคม 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ส่วนค้างจ่ายปี 2565) ว่า มติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขยุติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและค่ารักษาพยาบาล กรณีโรคโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ช่วงก่อนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ที่ค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ส่งข้อมูลมาส่วนกลางเพื่อจัดทำคำขอจัดสรรงบกลาง เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายงบส่วนเงินกู้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ พ.ร.ก.เงินกู้กำหนด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งรายละเอียดมาแล้ว 
 
 
          นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุป (ร่าง) รายละเอียดการทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565) ทั้งในสังกัดและนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการยืนยันยอดสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 7,181,616,699.04 บาท แบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย (คนต่างด้าว/ไร้รัฐ) กรณีไม่มีสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ในช่วงมกราคม - กันยายน 2565 รวม 230,872,030 บาท และค่าตอบแทนค้างจ่าย จำนวน 6,950,744,669.04 บาท ได้แก่ 
 
 
          1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,950,875 บาท

          2.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) รวม 6,932,790,669.04 บาท เป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4,712,115,288.62 บาท และนอกสังกัด 2,220,675,380.42 บาท

          3.ค่าตอบแทนค้างจ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล ของกรมการแพทย์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 จำนวน 14,003,125 บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่งรายละเอียดหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบคำของบประมาณ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ต่อ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด