ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลงดาบ ตู้กดเครื่องดื่มกัญชาในห้าง จ.นนทบุรี ไม่มีใบอนุญาต เทศบาลแจ้งดำเนินคดี

ลงดาบ ตู้กดเครื่องดื่มกัญชาในห้าง จ.นนทบุรี ไม่มีใบอนุญาต เทศบาลแจ้งดำเนินคดี HealthServ.net
ลงดาบ ตู้กดเครื่องดื่มกัญชาในห้าง จ.นนทบุรี ไม่มีใบอนุญาต เทศบาลแจ้งดำเนินคดี ThumbMobile HealthServ.net

ทีมกรมอนามัยพร้อมทีมเทศบาลนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาอัตโนมัติ ในห้างสรรพสินค้า ในจ.นนทบุรี พบว่ายังให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต 2 ตู้ เทศบาลรับลูกรวบรวมหลักฐานส่งดำเนินคดี มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

 
 
        นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดยผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านจังหวัดนนทบุรี หลังจากเคยลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีผู้ประกอบกิจการติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา จำนวน 2 ตู้ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้แนะนำให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
ลงดาบ ตู้กดเครื่องดื่มกัญชาในห้าง จ.นนทบุรี ไม่มีใบอนุญาต เทศบาลแจ้งดำเนินคดี HealthServ
        นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบกิจการยังคงเปิดดำเนินกิจการตามปกติและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรมอนามัยและเทศบาลนครนนทบุรี จึงแจ้งผู้ประกอบกิจการให้หยุดดำเนินการทันที จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต และให้เทศบาลนครนนทบุรีดำเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ใดประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อนการดำเนินกิจการถือเป็นความผิดสำเร็จแล้ว มีโทษตามมาตรา 71  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกรมอนามัยจะทำหนังสือแจ้งนายยกเทศมนตรีนครนนทบุรี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไป 
 
 
นอกจากนี้ กรมอนามัยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลห้างสรรพสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการที่จะมาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายด้วย
 
            “ทั้งนี้ กรมอนามัย จะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนและกำกับติดตามการใช้กัญชา กัญชง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีตู้จำหน่ายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีการผลิตหรือสะสมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
หากพบว่าผู้ใดติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติหรือประกอบกิจการประเภทดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการ ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
 
(1) แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหยุดดำเนินกิจการทันทีและให้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 กิจการประเภทที่ 3 (17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
 
(2) ดำเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด