ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อนามัย ยกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อนามัย ยกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Thumb HealthServ.net
อนามัย ยกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ThumbMobile HealthServ.net

1 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และผู้บริหารกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยกระดับความพร้อมพื้นที่ต้นแบบ “แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

อนามัย ยกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม HealthServ
             
 
           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) โดยสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการป้องกันโรค ในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพกับนักท่องเที่ยวและพนักงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่กำหนดให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรฐานการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางท่องเที่ยว (Global Standardization) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 3 ด้านได้แก่

1) ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

2) ด้าน GREEN Health 

3) ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน

โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน จะได้รับการรับรองเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ใบรับรองมีอายุ 2 ปี
 
อนามัย ยกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน-หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม HealthServ
 
              “ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 3 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 2) บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร 3) กองเสบียงฟาร์ม  จังหวัดนครสวรรค์ และ 4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำประทุน-หุบป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี  และยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในระหว่างการประเมินมาตรฐานอีกจำนวนหนึ่ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 
 
              ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า ในเขตสุขภาพที่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบคู่กับวัดส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้หลัก “5 ร.” ได้แก่ 1) ร่วมพัฒนา 2) ร่มรื่น 3) ร่มเย็น 4) ร่วมสร้างสุขภาพ และ 5) ร่วมจิตวิญญาณ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า และระดับยั่งยืน ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 3 มีวัดที่ผ่านการประเมินเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 299 แห่ง แบ่งรายจังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร 13 แห่ง ชัยนาท 11 แห่ง นครสวรรค์ 219 แห่ง พิจิตร 49 แห่ง อุทัยธานี 7 แห่ง โดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี มีวัดที่พัฒนาเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า จำนวน 2 แห่ง คือ วัดถ้ำทอง อำเภอลานสัก และวัดถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด