Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี

ค่าตรวจ 500
ค่าประกันสุขภาพ 3,200
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลราชวิถี ปกส T: 022062900 T: 02 354 8108 T: 02 644 7000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 20/09/2563 View: 5,985
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี  ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว Healthserv.net
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 หน่วยแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี
 
เปิดบริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ทุกวันราชการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา13.00-16.00 น. ณ ฝ่ายประกันสุขภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า 
 
1.เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับนัด
1.1 สำเนาพาสปอร์ต (Passport) หรือสำเนาบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 1.2 สำเนาบัตรอนุญาตทำงาน (Workpermit) 1 ฉบับ
1.3 สำเนาใบโควตาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นายจ้าง 1 ฉบับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้
1.4 สำเนาบัตรประกันสังคมกรณีผู้มีสิทธิประกันสังคม
 
2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2.1 ใบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมเอกสารในข้อ 1.1-1.4
2.2 เงินค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3,200 บาท
(ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี) รวมเป็นเงิน 3,700 บาท
3. เอกสารที่ท่านจะได้รับจากโรงพยาบาลราชวิถีในวันตรวจสุขภาพ
3.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับ
3.2 ใบนัดรับผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับผลการตรวจสุขภาพ ตามข้อ 3.1–3.2 แรงงานไม่จำเป็นต้องมารับผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ผู้แทนมารับแทนได้ เอกสารที่ท่านจะได้รับคือ
4.1 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
4.2 บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1 ใบ
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชวิถี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชวิถี ปกส

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com