Home : ข่าว COVID-19

[สรุปสธ.4/12/63] ผู้ป่วยโควิด 10 ราย ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ สถานการณ์จังหวัดที่ีมีผู้ติดเชื้อ

Date: 05/12/2563 | Update: 05/12/2563 View: 482
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
มาตรการของ สธ.
 
 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิตร ปลัด สธ. แถลงความคืบหน้าเรื่องวัคซีนว่า ประเทศไทยจัดหาโดยการจองและจัดซื้อล่วงหน้า คาดว่าจะได้ช่วง 6 เดือนแรกของปีหน้า ซึ่งได้เตรียมไว้ 26 ล้านโดส
 
 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าให้เพียงพอต่อประชากรร้อยละ 50 ขอประเทศ ขณะนี้สั่งซื้อจาก บ.แอสตรา เซนเนกา จํานวน 26 ล้านโดส สําหรับประชากร 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากร พร้อมกับเจรจากับ Covax facility และกราวิวัคซีนอลิอันซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์การอนามัยโลกอีกร้อยละ 20 และบริษัทยาอื่น ๆ อีกร้อยละ 10
 
 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนโควิด 6 ด้าน ได้แก่
 1. การเตรียมวัคซีน เช่นการทําสัญญาซื้อขาย จัดทําคําของบประมาณจัดซื้อวัคซีน พัฒนาระบบการเบิกจ่ายและบริหารวัคซีน การเตรียมขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณภาพ 
 2. การเตรียมสถานพยาบาล ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สํารวจและลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
 3. สื่อสารทําความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชนก่อนรับบริการ
 4. ประกาศรณรงค์ การรณรงค์ฉีดวัคซีน
 5. การติดตามผล และ
 6. ติดตามอาการหลังได้รับวัคซีน 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาทบทวนมาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ
 • ศบค.เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 3 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เดินทางกลับจากอินเดีย 1 ราย สหรัฐฯ 1 ราย เม็กซิโก 1 ราย สวีเดน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย และ เนเธอร์แลนด์ 2 ราย และเมียนมา 6 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ยกเว้นผู้เดินทางจากเมียนมา ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 4,039 ราย รักษาหายเพิ่ม 10 ราย รวมรักษาหาย 3,832 ราย ยังรักษาในรพ. 147 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย
 • นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกฯ แถลงว่า นายกฯ สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมือง
 • ศบค.มหาดไทย กําหนดมาตรการเพิ่มเติมให้ก.มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ในฐานะประธานคกก.โรคติดต่อจังหวัด ย้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเคร่งครัด ในห้วงวันที่ 1-31 ธ.ค. เพื่อให้ประชาชนฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 • นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
  1) ตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ความสําคัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ
  2) ตรวจกํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค covid-19 มากขึ้น
  3) ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและอสม. เฝ้าสังเกตและกํากับดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ เพื่อซักถามและให้คําแนะนํามาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  4) สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 • รองเลขาฯ กพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ปิดการเรียนการสอน 63 โรง อยู่ในพิจิตร 62 โรง และกําแพงเพชร 1 โรง โดยจะเปิดวันที่ 7 ธ.ค.นี้ยกเว้นร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จะเปิดวันที่ 13 ธ.ค. ได้มอบหมาย สพป.พิจิตร และ สพป.กําแพงเพชร ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาทําความสะอาด ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อทั้ง 63 โรง พร้อมกําชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด
 • แม่ฮ่องสอน ลําปาง กําชับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เฝ้าระวังและกํากับดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ขอความร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 • นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และสสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันว่าไม่มีการระบาดต่อจากการพบผู้ป่วยรายล่าสุด สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยคงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
 • กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมหลายหน่วยงาน ตรวจเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในสถานบริการในอําเภอศรีราชา
 • นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด19 โดยสารผ่านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง จากการตรวจสอบการบันทึกของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ พบว่า ทั้ง 2 คนมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติและสวมหน้ากากอนามัย ส่วนการตรวจซ้ําที่ปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองอุณหภูมิปกติเช่นกัน และทั้ง 2 คนไม่ได้ถอดหน้ากากอนามัยขณะเดินทางหรืออยู่ในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งขณะขึ้นเครื่องบิน แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้ให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ตรวจและสังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ จ.เชียงราย แจ้งว่าพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และพนักงาน รวมทั้งผู้โดยสารอื่น มีความเสี่ยงต่ํา เพราะมีมาตรการคัดกรองและป้องกันโควิด19 ที่ดี
 • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เชื้อไวรัสอยู่ในอากาศเย็นได้นานกว่าอากาศร้อน และสถานที่ปิด เช่น สถานบันเทิง จะเป็นแหล่งแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสถานที่โล่งแจ้ง การติดต่อของโควิด 19 จะพบในบุคคลในบ้านเดียวกันมากกว่าการติดในที่ทํางานเกือบ 10 เท่า ผู้ที่มีอาการจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ไม่มีอาการ 3-4 เท่าและการแพร่กระจายโรคจะเริ่มจากในเมืองแล้วกระจายสู่ชนบท ในกรณีพบผู้ป่วยปอดบวมมารพ.แล้วตรวจพบโควิด 19 แสดงว่ามีการติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรคอีกเป็นจํานวนมาก ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ การเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลันจะลดโอกาสแพร่กระจายโรคในรพ. และรพ.อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิด Super spread ได้

 

ประเด็นผลกระทบ

 1. ผู้ป่วยโควิด 10 ราย ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ

   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุสธ.จะรับผิดชอบในส่วนการสืบสวนโรคและให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เพื่อปิดช่องทางลักลอบเข้าประเทศ และให้อสม.สอดส่องคนแปลกหน้า
  -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงว่า ขณะนี้หญิงไทยติดเชื้อ COVID-19 ทั้ง 10 คนอยู่ในรพ. อาการไม่หนักมาก ภาพรวมควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และยังไม่พบการติดเชื้อไปยังบุคคลอื่น ส่วนเรื่องการปิดโรงเรียนใน จ.เชียงใหม่ การพิจารณาความเสี่ยงจะจํากัดเป็นบางพื้นที่ หากผู้ปกครองเป็นกังวลให้สอบถามสสจ.ได้
   นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า คนไทยติดเชื้อโควิด 19 ที่ลักลอบเข้ามา 10 ราย เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ จากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 175 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํ่ำ 524 ราย รวม 699 ราย ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อจาก จ.พะเยา ไปเที่ยวงานฟาร์มเฟส สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย วันที่ 29 พ.ย. ผู้ที่เข้าไปบริเวณหน้าเวที โซนลานเบียร์ ห้องน้ําขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคําแนะนําพร้อมรับการตรวจหาเชื้อ และหากอยู่ในงานเดียวกันและเกิดความกังวลสามารถติดต่อไปยัง สสจ.เชียงราย และสสจ.เชียงใหม่ ได้สรุปทั้ง 10 รายเป็นการติดเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน คกก.โรคติดต่อจังหวัดได้ติดตามอย่างใกล้ชิด มาตรการต่อไป คือ 
  1.พยายามให้คนไทยตกค้าง ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เดินทางเข้าไทยอย่างกฎหมายเพื่อเข้าสู่ระบบกักกันโรค 
  2.การสอดส่องในประเทศ โดยฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.การเฝ้าระวังในชุมชน โดยอสม. เคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาผู้ที่มาจากเมียนมา และ 
  4.ความร่วมมือของประชาชน ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สแกนเข้าออกแอปฯ ไทยชนะ
   -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ พฤติกรรมผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากท่าขี้เหล็ก มีความเสี่ยงสูงจะทําให้เกิดการระบาดรอบ 2 แนะรัฐเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 2 สัปดาห์และขยายการตรวจ COVID-19 เป็นการตรวจเชิงนิรนาม เพื่อให้คนสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
   
 2. ความคืบหน้าของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด

  จ.เชียงราย
   -นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เขียงราย และนพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์แถลงความคืบหน้าว่า มีการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมา และกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ชิดเชื้อใน LQ 84 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 4 ราย 3รายเป็นหญิง อายุ 20-25 ปี ขอเดินทางกลับประเทศวันที่ 2 ธ.ค. พักอยู่ใน LQ ตลอด ทั้งหมดทํางานในโรงแรม 1G1 อีกรายเป็นชายอายุ 28 ปี(สาวประเภทสอง) เป็นเพื่อนกับผู้ป่วยหญิงวัย 28 ปี จ.พะเยา อยู่ห้องพักด้วยกัน ไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลและเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยกัน จะสอบสวนโรคว่าเป็นการติดเชื้อจากเพื่อนหรือไปรับเชื้อจากพื้นที่ใด และจะเร่งหากลุ่มเสี่ยงซึ่งคาดว่าจะมีพอสมควรเพราะเดินทางไปหลายแห่งและทํางานสถาบันบันเทิงในเชียงรายด้วย สําหรับผู้ติดเชื้อทั้ง 7 ราย ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ไม่พบการติดเชื้อในปอดหรือเชื้ออื่นๆ
   -นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติของผู้ที่เดินทางข้ามแดนมาจากท่าขี้เหล็กว่าสธ.ให้ข้อมูลไม่ตรง ว่า ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนหลายครั้ง พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ที่สสจ.เชียงรายแถลงว่าติดเชื้อจากผู้ป่วยหญิง จ.พะเยา ไม่ใช่แฟนหนุ่ม แต่เป็นเพื่อนชายที่พักห้องเดียวกัน ส่วนตัวแฟนหนุ่มตรวจไม่พบเชื้อโควิด
   -นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และคณะ ตรวจเยี่ยมการคัดกรองที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมีผู้ที่เดินทางกลับมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา อย่างต่อเนื่อง โดยมี การส่งตรวจสารคัดหลั่งและส่งไปกักกันโรค 14 วัน สําหรับคนไทยที่ทํางานในสถานบันเทิง จ.ท่าขี้เหล็ก ที่ยังตกค้างประมาณ 80 กว่าคน ทุกคนที่เข้ามาต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อ ในส่วนของการลักลอบเข้าเมืองน่าจะมีน้อยลง เพราะทหารและตํารวจตรวจตราตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ และได้ให้ อสม.คอยตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบบุคคลภายนอกเข้ามาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และได้ให้ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องเวชภัณฑ์และเครื่องป้องกัน โดยจะเพิ่มรถพระราชทานเข้ามาในพื้นที่อีก
   -นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย ยืนยัน จ.เชียงราย มีความปลอดภัย ไม่มีการปิดเมือง มีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 2 คัน คัดกรองเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อโควิด 19 โดยวันที่ 4 ธ.ค. จะปฏิบัติงานใน อ.เมืองเชียงราย เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงและสัมผัสกับผู้ป่วยจากการเข้าเที่ยวงานที่ สิงค์ปาร์ค และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานประชาชน ที่พักโรงแรมกับผู้ป่วย ขณะที่สถานศึกษาต่างๆ ทั้งในเขตตัวเมืองเชียงรายและ อ.แม่สายหลายแห่งเปิดเรียนตามปกติแล้ว หลังทราบว่าการไปเที่ยวสิงห์ปาร์คมีความเสี่ยงต่ําถึงต่ํามาก
   -คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน มีหอการค้า สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น โดย จ.เชียงรายไม่มีการปิดเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงรายไม่ต้องกักตัว 14 วันและจะมีการทําบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
  - รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ซึ่งบริการตรวจหาเชื้อโควิดฟรีมีประชาชนใน จ.เชียงราย เข้าคิวตรวจวันละกว่า 1,000 คน แต่รพ.ตรวจได้วันละประมาณ 200 คน จึงให้คัดกรองลงทะเบียน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อบริเวณด้านข้างตึกแยกจากผู้ป่วยอื่น และส่งผลการตรวจทาง SMS
   -กรณีมีศิลปินดารานักร้องที่ไปร่วมงานสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย ได้กักตัวเอง 14 วัน ทําให้งานต่าง ๆ ที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไป ล่าสุดผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival ได้โพสต์เฟซบุกยืนยันไม่ยกเลิกงาน

  จ.เชียงใหม่

   -นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 25 และ 23 ปี ที่ลักลอบข้ามแดนกลับเข้าไทยและเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 30 พ.ย. เวลา 16.40-18.00 น. ที่เทสโก้โลตัส สาขาคําเที่ยง และ 18.10-19.00 น. ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินท์) ให้ประชาชนประเมินตนเองและลงทะเบียนเพื่อรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ด้วยแอปฯ แบบคัดกรองตนเองสําหรับผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา และหากมีประวัติเดินทางข้างต้น ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วันหลังวันสัมผัส หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชน สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
   -เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เสี่ยงจากผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ
   -ตลาดสดใน จ.เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการคุมเข้มอีกครั้ง เช่น ตลาดสิริวัฒนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบทุกคนในตลาด พร้อมเชิญออกนอกพื้นที่ทันทีที่พบไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะที่ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ให้ความมั่นใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า จังหวัดยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และออกมาตรการบังคับให้ทุกสถานที่ต้องปฏิบัติตาม โดยให้หน่วยงานปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ หากไม่เป็นไปตามที่กําหนดจะสั่งแก้ไข และหากพบว่าไม่แก้ไขจะปิดสถานที่ชั่วคราว

  จ.พะเยา

  -นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งการรองผู้ว่าฯ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ให้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของ สธ. อย่างเข้มข้น ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งที่มีนักเรียน ครู ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตใน จ.เชียงราย วันเดียวกับผู้ป่วย มีการปิดทําความสะอาด ตั้งแต่ 3-6 ธ.ค. ด้านรพ.พะเยา ประกาศให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานฟาร์ม เฟสติวัลฯ จ.เชียงราย วันที่ 29 พ.ย. ตั้งแต่ 18.00-24.00 น. รวมถึงผู้ที่เข้าพักโรงแรม HOPPINN อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 30 พ.ย. ตั้งแต่ 00.00-12.00 น. และผู้ที่เข้าไปใช้บริการในห้องน้ํา ปั๊มน้ํามันปตท. สาขาแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 30 พ.ย. ตั้งแต่ 18.00-21.00 น. เข้ารับการประเมินความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ที่รพ. ในวันเวลาราชการ

  จ.พิษณุโลก

   -นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ระบุ กรณีผู้ติดเชื้อลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เดินทางด้วยเครื่องบินมา จ.พิษณุโลก และเดินทางต่อไป จ.พิจิตร ขณะนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ําประมาณ 20 คน สําหรับผู้เสี่ยงสูง 4 คน ได้ส่งตรวจและกักตัวแล้ว ขณะที่สนามบินยกระดับมาตรการคุมเข้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง

  จ.พิจิตร

  -สสจ.พิจิตร เผยผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นลบทั้ง 4 ราย ส่วนผู้มีความเสี่ยงปานกลาง 30 ราย ผลเป็นลบเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวให้ครบ 14 วัน
   -นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ.พิจิตร กล่าวว่า หญิงอายุ 25 ปี จ.พิจิตร ที่ติดเชื้อโควิดมาจากประเทศเมียนมา อาการดีไม่มีไข้ แต่มีความเครียดมากเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับดําเนินคดี ส่วนอีก 3 คนที่สัมผัสใกล้ชิดได้นําตัวไปกักตัวดูอาการ อยู่ระว่างรอผลตรวจ นอกจากนี้ กลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง ได้ทยอยเข้ามาตรวจหาเชื้อที่รพ.พิจิตรกว่า 100 คนแล้ว ยังเหลืออีก 200 กว่าคน ได้ประสานขอรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานมาช่วยตรวจ

  จ.ราชบุรี

   -พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นพ.สสจ.ราชบุรี เปิดเผยกรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จ.ราชบุรีมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 41 ราย ในจํานวนนี้ 5 รายอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผลการตรวจทั้ง 5 รายไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังให้กักตัวในรพ.ราชบุรีจนครบ 14 วัน และจะตรวจซ้ําอีกครั้ง ส่วนผู้สัมผัสสูงที่เหลือได้เข้ากักตัวที่สถานที่กักตัวของจังหวัด อาการทั่วไปปกติ ขณะที่ผู้ป่วยโควิด อาการทั่วไปยังคงปกติ
   -ม.รังสิต ออกประกาศเรื่อง การรับมือ COVID-19 หลังพบนักศึกษาโดยสารรถตู้ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ราชบุรีเวลา 13.00-15.00 น. โดยยืนยันใส่หน้ากากตลอดเวลา

  กรุงเทพมหานคร

   -พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิ์วงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างติดตามหญิงอายุ 36 ปี ที่เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง แล้วเดินทางกลับราชบุรีด้วยรถตู้จากหมอชิต และหญิงอายุ 21 ปี ที่ลงสนามบินดอนเมืองและเดินทางกลับบางนา ว่าไปสถานที่ใดบ้าง ส่วนผู้สัมผัสติดตามเกือบครบแล้ว ที่อยู่ระหว่างติดตามตัว คือคนขับรถตู้ประจําทางที่หญิง จ.ราชบุรีโดยสารจากหมอชิต
   -สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารสําหรับมาตรการรองรับโรค COVID-19 โดยหลังได้รับแจ้งจากด่านควบคุมโรคว่าพบผู้โดยสารซึ่งเดินทางเที่ยวบิน SL 533 วันที่ 29 พ.ย. ติดเชื้อ COVID-19 ได้ให้ลูกเรือและนักบินในเที่ยวบินดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการต่อไป สําหรับเที่ยวบินที่ให้บริการได้พ่นเสปรย์และอบฆ่าเชื้อ รวมทั้งทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานความปลอดภัยหลังกลับจากการให้บริการเป็นประจําทุกครั้ง
 3. ข่าวปลอม

  -กรณีมีการเผยแพร่ข้อความประกาศของ อ.เวียงป่าเป้า ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่เสี่ยงมารายงานตัวด่วน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค พบว่าไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ แนะนําให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอน้ํามูก สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
 4. กรณีชายกําแพงเพชรติดโควิด

   -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงรายงานพบผู้ติดเชื้อ 1 คน เป็นชาย จ.กําแพงเพชร ว่า ผู้ป่วยกําลังจะเดินทางไปทํางานที่สิงคโปร์จึงมารับการตรวจสุขภาพที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านบางนา ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก จึงสอบสวนโรคพร้อมตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน พบ IgG มีลักษณะคล้ายกับกรณีชายชาวอินเดีย จ.กระบี่ จากการสอบประวัติพบว่าเคยทํางานที่อุซเบกิสถาน ผ่านระบบการกักตัว 14 วันตรวจไม่พบเชื้อ แล้วกลับไปอยู่บ้านที่กําแพงเพชร จึงนําคนในครอบครัวมาตรวจและกักตัวเพื่อดูอาการ ผลตรวจไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม ชายคนดังกล่าวอยู่ที่สถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
   -นายธํารงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตําบลลานกระบือ จ.กําแพงเพชร กล่าวว่า เทศบาลตําบลลานกระบือได้สั่งปิดสถานศึกษาที่บุตรของผู้ป่วยศึกษาอยู่เป็นเวลา 2 วันเพื่อทําความสะอาด ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด 4 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าไม่พบเชื้อโควิด 19 ได้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
 5. แผนบริหารวัคซีนป้องกันโควิด

   -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิดของไทย ว่าได้เตรียมระบบบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนตามแผนที่กําหนด รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพไม่ให้วัคซีนเกิดปัญหา และติดตามอาการหลังรับวัคซีนและไม่เคยพบปัญหาการฉีดวัคซีนปลอมหรือใช้น้ําเกลือมาฉีดแทนแต่อย่างใด ประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก โดยมีการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีน 6 ด้าน ได้แก่
  1.การเตรียมวัคซีนโควิด 19
  2.การเตรียมสถานพยาบาล
  3.สื่อสารประชาชนให้เข้าใจเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่ควรรับวัคซีน ให้ความรู้ประชาชนเรื่องวัคซีนก่อนรับบริการ ประกาศรณรงค์
  4.การรณรงค์ฉีดวัคซีน
  5.การติดตามผลการให้วัคซีน และ
  6.ติดตามอาการหลังได้รับวัคซีน ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาทบทวน
 6. เตือนภัยวัคซีนปลอม

   -องค์การตํารวจสากล ส่งคําเตือนไปยังสํานักงานตํารวจของ 194 ชาติสมาชิก หลังพบเบาะแสขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติพยายามผลิตวัคซีนปลอมออกจําหน่าย และวางแผนแฝงตัวไปยังองค์การต่างๆ เพื่อขโมยวัคซีนของจริง พร้อมขอให้สํานักงานตํารวจทั่วโลกประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศตัวเองอย่างใกล้ชิด ในห้วงเวลาที่วัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 กําลังจะถูกจัดส่งไปทั่วโลก
 7. ลักลอบข้ามแดน

  -ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกําลังผาเมือง ร่วมกับตํารวจ สภ.แม่สาย และฝ่ายปกครอง จับกุม นายสมคิด ศรีปญญา, นายหล้า ดวงคํา และเด็กหญิง อายุ 14-15 ปี ใกล้เกตส์เฮาส์แห่งหนึ่ง ริมฝั่งแม่น้ําสาย เขตชุมชนหัวฝาย ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย มาดําเนินคดีในข้อหานําพาหรือสนับสนุนให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากมีพฤติกรรมรับคนลักลอบข้ามแดนมาจากฝั่งท่าขี้เหล็ก ผู้ต้องหารับสารภาพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงให้ทั้ง 3 คนกักตัวเองดูอาการที่บ้านก่อน 14 วัน หลังจากนั้นจะสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
   -ตม.ภูเก็ต พบหญิงชาวเมียนมาหลบหนีมาจากรพ.ตะกั่วป่า ขณะเข้ารับการตรวจและโดยสารรถประจําทางมาเข้ามา จ.ภูเก็ต นําส่ง รพ.วชิระภูเก็ตเพื่อตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ โดยหญิงคนดังกล่าวลักลอบเข้ามาประเทศไทยเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา
 8. แพทย์เครียด

  -เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว ได้โพสต์ภาพแพทย์รายหนึ่งนั่งทํางานแบบหมดแรงพร้อมระบุว่า เครียดเรื่องโควิด 6 จังหวัด 10 เคส ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ต้องเข้าประชุมทุกวัน มีเคสโควิดในรพ. เจ้าหน้าที่ทํางานหนักและอยู่บนความเสี่ยง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

 • สหรัฐฯ CDC ออกคําแนะนําใหม่ให้ลดระยะเวลากักตัวผู้ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด 19 บางกลุ่มเหลือ 7-10 วัน ขณะเดียวกันย้ําว่ามาตรการกักตัว 14วันเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด ด้านนายบิล คลินตัน นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช และนายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงจะฉีดวัคซีนต้านไวรัสและถ่ายทอดสดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวอเมริกันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย 
 • อังกฤษ จะเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด หลังสํานักงานคณะกรรมการยาอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ บ.ไบออนเทค-ไฟเซอร์ คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ 8 แสนโด๊สในสัปดาห์หน้า
 • อาร์เจนตินา พบบุคลากรทางการแพทย์ราว 6 หมื่นคนติดเชื้อโควิด และเสียชีวิตแล้ว 362 ราย
 • ออสเตรเลีย รัฐบาลเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนของไฟเซอร์เดือน มี.ค. ปีหน้า โดยมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ไว้รองรับอย่างเต็มที่ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ในประเทศค่อนข้างอยู่ตัว โดยกลุ่มแรกคือบุคลากรการแพทย์ ตามด้วยผู้สูงอายุ และเด็กจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มสุดท้าย
 • เยอรมนีประกาศว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีมติเห็นชอบขยายเวลาการใช้มาตรการควบคุมจนถึงวันที่ 10 ม.ค. 64
 • รัสเซีย ประธานาธิบดีสั่งให้เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 แก่ประชาชนในวงกว้างตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มแรกคือแพทย์และอาจารย์
 • ญี่ปุ่น ผู้ป่วยโควิด 19 ที่กําลังรักษาอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤติหรือจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มเป็น 493 ราย เป็นจํานวนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ราชมนตรีสภาลงมติเอกฉันท์ออกกฎหมาย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีนแก่พลเรือนผู้พํานักอาศัยในญี่ปุ่นทุกคนภายในครึ่งแรกของปี 2564
 • อิหร่าน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,922 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,003,494 ราย
 • สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 65,171,793 ราย เสียชีวิต 1,505,594 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อไวรัส สูงสุด 14,349,300 ราย รองลงมา อินเดีย 9,556,881 ราย บราซิล 6,436,650 ราย รัสเซีย 2,375,546 ราย และฝรั่งเศส 2,244,635 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก เยอรมนี โปแลนด์ และอิหร่าน
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com