Home : ข่าว COVID-19

(ล็อกดาวน์) คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19

Date: 27/12/2563 View: 780

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3483/2563
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาและจำกัดงวการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่ง ดังนี

1. ปิดสถานที่ชั่วคราว ได้แก่
 1. สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฏหมาย ได้แก่ ชนไก่ กัดปลา ชนมวย วัวลาน ฯลฯ ตลาดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ด้วย
 2. สนามกีฬารัฐและเอกชนทุกแห่ง
 3. สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ทั้งของรัฐและเอกชน
 4. สนามเด็กเล่น
 5. สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น แผงลอย จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้เปิดบริการได้ เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคเท่านั้น ยกเว้นใน รพ. และ โรงแรม ที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
 7. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกัน
 8. ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 - 5.00 น. และงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกคนที่เข้าร้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1-2 เมตร
 9. ตลาดนัด/ตลาดสด (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต) และจัดให้มีมาตการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกคนที่เข้าร้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มี แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1-2 เมตร (ให้เปิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้ โดยให้ทุกตลาดเปิดทำการเพียง 6 ชม. เท่านั้น) 
 10. สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่น ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานทีนั้น
 11. สวนสนุก สถานที่เล่นโบวลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท
 12. ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต
 13. สระว่ายน้ำ สวน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 14. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 15. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หอประชุม ห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใด ของเอกชนที่ให้บริการจัดเลี้ยง จัดประชุม อบรม สัมนา และสถานที่จัดนิทรรศการ
 16. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดไทย/นวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ
 17. สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส) และสปา ตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 18. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 19. โรงภาพยนตร์, โรงมรหสพ การฉายหนังกลางแปลง
 20. สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
 21. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
 22. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ
 23. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 24. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 25. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 26. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกกอล์ฟ
 27. บ่อตกปลา/กุ้ง 

2. ปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร ตามมาตรา 34 (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

กรณีผู้ใดฝ่าฝื่นหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มีโทษ ต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ตั้งแต่วันที่ 19 ธค 2563 ถึงวันที่ 3 มค 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com