เปิดตลาดนัดกัญชาชุมชน ตลาดกลางซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา อ.ศรีสงคราม นครพนม มหานครแห่งกัญชา

Mar 25, 2021 1,199

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานนี้ จุดหนึ่งคือการเป็นตลาดกลางสำหรับซื้อขายผลผลิตกัญชา (ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด) เป็นการนำผู้ขายมาพบผู้ซื้ออย่างแท้จริง มีตั้งแต่ การซื้อ-ขายปลีก การสั่งจองล่วงหน้า และการลงนามข้อตกลง (MOU) ซื้อ-ขายล่วงหน้า ซึ่งผลจากกิจกรรมการซื้อขาย สรุปได้ดังนี้

เปิดตลาดนัดกัญชาชุมชน ตลาดกลางซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา อ.ศรีสงคราม นครพนม มหานครแห่งกัญชา (กัญชาทางการแพทย์ )
เปิดตลาดนัดกัญชาชุมชน ตลาดกลางซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา อ.ศรีสงคราม นครพนม มหานครแห่งกัญชา (กัญชาทางการแพทย์ )
เริ่มแล้ว กับงานเปิดตลาดกัญชาชุมชน "ตลาดนัดกัญชาทางการแพทย์ ศรีสงคราม มหานครแห่งกัญชา" บริเวณแปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรทางการแพทย์ หนองแคนช้าง ต.นาคำ  อ.ศรีสงคราม จ.นคพนม  โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏรไทยคนที่ 2 เป็นประธาน

เป้าหมายการจัดงานนี้สืบเนื่องจาก การขับเคลื่อนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จ.นครพนม ตามนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผลักดันและพัฒนาเป็นแหล่งปลูกที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว ยังมุ่งหวังสร้างและต่อยอดผลผลิตกัญชาในภาพรวม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยต้นน้ำ คือ การขยายแหล่งปลูก โรงเรือนปลูกกัญชา กลางน้ำ คือ นำมาใช้ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์และงานวิจัย ส่วนปลายน้ำ คือ สู่ตลาดและผู้บริโภค ในรูปบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหาร เครื่องสำอาง ยา รวมไปถึงวัตถุดิบส่วนต่างๆ

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานนี้ จุดหนึ่งคือการเป็นตลาดกลางสำหรับซื้อขายผลผลิตกัญชา (ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด) เป็นการนำผู้ขายมาพบผู้ซื้ออย่างแท้จริง มีตั้งแต่ การซื้อ-ขายปลีก การสั่งจองล่วงหน้า และการลงนามข้อตกลง (MOU) ซื้อ-ขายล่วงหน้า ซึ่งผลจากกิจกรรมการซื้อขาย สรุปได้ดังนี้

ปริมาณซื้อขายปลีกใบกัญชาสด ใบกัญชาแห้ง

 • ยอดซื้อขายกัญชาใบสด (ขายล่วงหน้า) จำนวน 5,000 กรัม เป็นเงิน 75,000 บาท
 • ใบสด ขายวันนี้ 1,530 กรัม เป็นเงิน 22,950 บาท
 • ใบแห้ง ขายวันนี้ จำนวน 550 กรัม เป็นเงิน 1,650 บาท
 • รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,450 บาท

การสั่งจองล่วงหน้าส่วนของใบสด ลำต้น รากกัญชา

 • ส่วนการสั่งจองล่วงหน้า ใบแห้ง จำนวน 1,370 กรัม เป็นเงิน 41,100 บาท
 • ใบสด จำนวน 8,050 กรัม เป็นเงิน 12,750 บาท
 • ลำต้น จำนวน 100 กรัม เป็นเงิน 1,500 บาท
 • ราก จำนวน 200 กรัม เป็นเงิน 4,000 บาท
 • รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,100 บาท

รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการ

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมในโครงการปลูกกัญชา ระยะที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่มวิสาหกิจที่ร่วมด้วยทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมี 1 แห่งที่ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ คือ รพ.สต.บ้านเหล่าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ส่วนอีก 4 แห่ง คือ
 • รพ.สต.บ้านต้าย และวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย อยู่ระหว่างรอ อย.ตรวจสถานที่จากภาพถ่าย
 • รพ.สต.นาหัวบ่อ และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรหนองผักตบ อยู่ระหว่างรอ อย.ตรวจสถานที่จากภาพถ่าย
 • รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรตำบลพะทาย อยู่ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยแจ้งให้แก้ไขเอกสาร
 • รพ.สต.เวินพระบาท และวิสาหกิจชุมชนผสมผสานเวินพระบาท อยู่ระหว่าง อย.แจ้งให้แก้ไขเอกสาร

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบผสมผสาน 8 แห่ง จากทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่
 1. โรงพยาบาลนครพนม (เปิดบริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
 2. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (เปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น.)
 3. โรงพยาบาลเรณูนคร (เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น.)
 4. โรงพยาบาลนาทม (เปิดบริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.00 น.)
 5. โรงพยาบาลนาหว้า (เปิดบริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.)
 6. โรงพยาบาลบ้านแพง (เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.)
 7. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม (เปิดบริการทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 08.00-12.00 น.)
 8. โรงพยาบาลนาแก (เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.)
            ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามคำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีอำนาจในการขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
             นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพ ได้ปลูกเพื่อพึ่งพาตัวเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ รวมถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก จึงมีนโยบายสนับสนุนให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดทำโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
 
            นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏรไทยคนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ และเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย สะดวกและมากขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการการปลูกกัญชาทางการแพทย์ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การซื้อ-ขาย การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และกัญชาเชิงเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมประชาสัมพันธ์
10 มี.ค. 2564
 
เปิดตลาดนัดกัญชาชุมชน ตลาดกลางซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา อ.ศรีสงคราม นครพนม มหานครแห่งกัญชา HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com