ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ (Customer Contact Center : CCC) โรงพยาบาลเลิดสิน

ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ (Customer Contact Center : CCC) โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ.net

โรงพยาบาลเลิดสิน การบริการของ Customer Contact Center : CCC
กรณีโทรติดต่อ 02-3539621 และ 02-3539622
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น.

ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ (Customer Contact Center : CCC) โรงพยาบาลเลิดสิน ThumbMobile HealthServ.net
ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ (Customer Contact Center : CCC) โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ
 โรงพยาบาลเลิดสิน การบริการของ Customer Contact Center : CCC
กรณีโทรติดต่อ 02-3539621 และ 02-3539622
วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น.

 
1. ติดต่อด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ศูนย์บริการ
ผู้ใช้บริการ (CCC) งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน
 
2. รูปแบบการให้บริการ :
การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ใช้บริการโดยมีพยาบาลวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการบริการของโรงพยาบาล ให้คำแนะนำ ขั้นตอนบริการ ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพประสานการตรวจสอบสิทธิ์ รับและจัดการข้อร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาล
 
 
ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ CCC ให้บริการ ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลทั่วไป/บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ผู้ใช้บริการสนใจ
2. สอบถามข้อมูล : ขั้นตอนการใช้บริการ การตรวจสอบสิทธิ์ การลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรศัพท์ฯลฯ
3. รับคำปรึกษา/คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลสุขภาพ
4. เสนอแนะการบริการ หรือมีข้อร้องเรียนการบริการของโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ตรวจสอบสิทธิ์ สอบถามข้อมูลการบริการ และรับบัตรคิวอัตโนมัติผ่านระบบตู้Smart Kiosks
 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
1 การให้คำแนะนำ ข้อมูล/ขั้นตอน การรับบริการ 
- ระยะเวลาการให้บริการ 5 นาที
- พยาบาลวิชาชีพ/จนท.ประชาสัมพันธ์ประจำ CCCให้คำแนะนำ ข้อมูล/ขั้นตอนการรับบริการ/สถานที่ พร้อมทั้งให้เอกสารใบนำทาง และประเมินความต้องการในการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
 
 
2 การให้คำปรึกษา/คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลสุขภาพ
- ระยะเวลาการให้บริการ 15 นาที
- พยาบาลวิชาชีพประจำ CCC ประเมินอาการสำคัญและซักประวัติเบื้องต้น ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งต่อการดูแลกรณีเจ็บป่วยเร่งด่วน
 
3 การติดต่อประสานงานเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
- ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที
- พยาบาลวิชาชีพ/จนท.ประชาสัมพันธ์ประจำ CCC ช่วยประสานงานศูนย์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ กรณีผู้ใช้บริการมีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์การรักษา
 
4 การลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรศัพท์
- ระยะเวลาการให้บริการ 15 นาที
- จนท.ประชาสัมพันธ์รับโทรศัพท์ ซักประวัติข้อมูลส่วนบุคคล อาการสำคัญและลงบันทึกข้อมูลประสานงานเวชระเบียนเพื่อจัดเตรียมเวชระเบียนรวมทั้งแนะนำขั้นตอนเมื่อถึงวันนัดตรวจ
 
 
5 การรับ และบริหารจัดการข้อร้องเรียนบริการของโรงพยาบาลเลิดสิน
- ระยะเวลาการให้บริการ 20 นาที
- พยาบาลวิชาชีพ/จนท.ประชาสัมพันธ์ประจำ CCC รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และจัดการข้อร้องเรียน เจรจาไกล่เกลี่ยและประสานส่งต่อ
 
 
6 การให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ สอบถามข้อมูลการบริการ และรับบัตรคิวอัตโนมัติผ่านระบบตู้Smart Kiosks
- ระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที
- จนท.ประชาสัมพันธ์ ประจำ CCC แนะนำการใช้ ตู้ Smart Kiosks เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ สอบถามข้อมูลการบริการ และรับบัตรคิวอัตโนมัติ
 
 
 
 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
1 บัตรประชาชน เวชระเบียน 1 ฉบับจริง
2 สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน เวชระเบียน 1 ฉบับ (สำเนา)
3 ใบนัดหมาย ห้องตรวจ 1 ฉบับจริง
4 ใบส่งตัว หรือส่งต่อการรักษา ศูนย์สิทธิ์ 1 ฉบับจริง
ศูนย์บริการผู้ใช้บริการ (Customer Contact Center : CCC) โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด