News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
แถลงการณ์ ชี้แจงกรณีงานวิจัยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ.net
แถลงการณ์ ชี้แจงกรณีงานวิจัยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ.net

10 มกราคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และถูกพาดพิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

แถลงการณ์ ชี้แจงกรณีงานวิจัยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ
 
 
รายละเอียดเนื้อหาแถลงการณ์ ระบุว่า 
 
จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำท่านหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจฬาภรณ์ ในสื่อหลักและสื่อออนไลน์และมีการวิพากย์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น การนี้ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมาริได้ รับทราบจากสื่อออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 และมิได้นิ่งนอนใจ เห็นควรว่าต้องหาข้อมูลความกระจ่างในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง จึงได้ประสานกับอาจารย์ท่านดังกล่าวทันทีเพื่อให้ขี้แจงและทำรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
 
อาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับทุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดซ 90 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี การศึกษา 2562 โดยเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสาขาหลัก และเรียน Research Methodology เป็นสาขาร่วม มีความสนใจเรื่องการวิจัยเป็นการเฉพาะ
 
เมื่อพิจารณาจากรายงานดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
 
1. อาจารย์ท่านดังกล่าวมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) และผู้ร่วมนิพนธ์ (co author) จึงทำให้มีจำนวนผลงานที่รับการตีพิมพ์จำนวนมาก
 
2. ขณะศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ท่านดังกล่าวได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการวิชาการ (Academic Editor) ให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ SAGE Publisher Company, Frontiers, Wiley, PLOS (PLOS ONE) และ Hindawie เป็นต้น 
 
จากการที่ได้รับเชิญให้ทำงานทางวิซาการเช่นนี้ ทำให้มีประสบการณ์ เป็นที่รู้จัก มีผลให้นักวิชาการและนักวิจัยชาวต่างชาติได้รู้จักและประสานงานมาเพื่อให้ร่วมทำงาน โดยขอให้พิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การตรวจสอบและแก้ไขรายงาน (rewriting, editing) ซึ่งการมีส่วนร่วมเช่นนี้ ในทางปฏิบัติโดยสากล เมื่อมีการปรึกษาทางวิชาการจะมีการใส่ชื่อเป็นผู้ร่วมนิพนธ์ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ทำให้อาจารย์ท่านนี้มีชื่อในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก
 
3. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่ถูกถอดถอนการตีพิมพ์จากวารสารนานาชาติ Applied Nanoscience ซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์ Springer ด้วยเหตุผลที่ว่า บทความวิจัยทั้ง 2 เรื่องนั้นได้ผ่านกระบวนการ Peer-reviewed และได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) 
 
โดยบทความฉบับที่ 1 ส่งเมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
 
และบทความวิจัยฉบับที่ 2 ส่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
 
โดยทั้ง 2 บทความนี้ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความรอดีพิมพ์ (Article in Press) เพื่อรอการจัดตีพิมพ์ในวารสารฉบับสมบูรณ์ (มี ssue และ Volume) ตั้งแต่ปี 2564 โดยสาเหตุการ Retracted ครั้งนี้ คือ บรรณาธิการ (Editor-in-Chie) วินิจฉัยว่า บทความทั้ง 2 เรื่องไม่อยู่ในขอบเขตของวารสาร Applied Nanoscience และการกระบวนการ Peer-reviewed process ของบรรณาธิการรับเชิญท่านนี้ยังไม่รัดกุมพอ ทำให้มีความเห็นว่าผลงานการวิจัยมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์การวิจัย นอกจากนั้นแล้วยังมีบทความวิจัยจำนวนถึง 51 เรื่อง ที่ได้รับการ review ภายใต้บรรณาธิการรับเชิญท่านเดียวกันนี้ (Guest Editor) ได้ถูก Retracted จากการตีพิมพ์ทั้งหมด (รายชื่อบทความทั้ง 53 เรื่อง ที่ถูก Retracted ดังเอกสารแนบ)
 
 
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากรายงานของอาจารย์ท่านดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป 
 
จึงเรียนสถาบันอิศราและสำนักข่าวๆต่าง เพื่อโปรดเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่า วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ยึดมั่นในหลักการของคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง เพื่อให้องค์กรนี้ได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากสังคมตลอดไป 
 
ลงนามโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง