News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ลิงค์เกี่ยวกับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ.net
ลิงค์เกี่ยวกับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ.net

ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง เกี่ยวกับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ภาพรวมของธุรกิจ LINK

ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีการให้บริการ ที่พำนัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ โดยทั่วไปจะครอบคลุม การให้บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วยจะบริการนำส่งต่อแผนกคนไข้ของ โรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป


ปัจจุบันธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุมีการแบ่งประเภทการให้บริการอยู่ 2 มิติ ดังนี้
 
มิติที่ 1 แบ่งตามระยะเวลาที่ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1) การบริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และมีญาติรับ-ส่ง
 
2) การบริการแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ที่ผู้สูงอายุอาศัยในสถานบริการนั้นเลยหรืออาศัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยญาติที่ไม่มีเวลาดูแลจะนำผู้สูงอายุมาฝากดูแล และมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว
 
มิติที่ 2 แบ่งตามความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ แบ่งเป็น 2
ประเภทคือ
1) ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
2) ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา ทุพพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคเรื้อรังหรือ
ต้องการผู้บริบาลและการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 
 
การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่มีการดำเนินงานเป็นรูปแบบ “สถานพยาบาล” ต้องมีการขออนุญาตใน รูปแบบสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ค. 2547 และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบ กิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 โดยยื่นคำขอและแจ้งได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (one stop service) ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด
 

พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง LINK

 • 001-พรบ.สถานประกอบเพื่อสุขภาพ-2559 – ดาวน์โหลด
 • 002-พรบ.สาธารณสุข-2535 – ดาวน์โหลด
 • 003-พรบ.การสาธารณสุขฉบับที่-2-2550 – ดาวน์โหลด
 • 004-ประกาศกรมหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ – ดาวน์โหลด
 • 005-กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา – ดาวน์โหลด
 • 006-กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม – ดาวน์โหลด
 • 007-ประกาศกรมสถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ – ดาวน์โหลด
 • 008-กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถาน – ดาวน์โหลด
 • 009-กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ – ดาวน์โหลด
 • 010-กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ – ดาวน์โหลด
 • 011-กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ – ดาวน์โหลด
 • 012-ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร – ดาวน์โหลด
 • 013 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการฯ – ดาวน์โหลด
 • 014 ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ดาวน์โหลด
 • 015 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 840/2560 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ – ดาวน์โหลด
 • 016 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 173/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทน – ดาวน์โหลด
 • 017 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ดาวน์โหลด
 • 018 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ – ดาวน์โหลด
 • 019 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบ ฯ – ดาวน์โหลด
 • 020 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ 2) – ดาวน์โหลด

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง