Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม 1) ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 14 แห่ง
2) ในโรงพยาบาลอำเภอ/ชุมชน 12 แห่ง 3) คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับหมอเดชา 22 แห่ง
Date: 23/11/2563 | Update: 03/06/2564 View: 4,346
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม

 1. ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ 14 แห่ง
 2. ในโรงพยาบาลอำเภอ/ชุมชน สั่งจ่ายยาตำรับ 16 ตำรับ และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 12 แห่ง
 3. คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับหมอเดชา  22 แห่ง

1. ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ

 1. รพ.ระยอง
  พฤหัสบดีที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.00
  โทร 03861 1104
 2. รพ.อุดรธานี
  พฤห้สบดีของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00-12.00u.
  โทร 0 4224 5555 ต่อ 1200,1241
 3. รพ.มหาราชนครราชสีมา
  ศุกร์ 08.00-16.00 น. 
  โทร 0 4423 2240, 0 4423 5972
 4. รพ. ราชบุรี
  พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
  โทร 0 3271 9600 ต่อ 1681
 5. รพ.ลำปาง
  พุธ 08.30 - 16.30 น.
  โทร 0 5423 7400 ต่อ 8364
 6. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
  พฤหัสบดี 08:30-12:00 น.
  โทร 0 5527 0300 ต่อ 15145
 7. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
  พุธ 08.30- 16.00 น.
  โทร 0 5621 9888 ต่อ 1870, 0 5621 9888 ต่อ 1166
 8. รพ.สระบุรี
  ศุกร์ 13.00-15:00 น.
  โทร 0 3868 4444 ต่อ 6101
 9. รพ.ขอนแก่น
  อังคาร 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 4323 2555 ต่อ 3787
 10. รพ.บุรีรัมย์
  ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
  โทร 0 4461 5002 ต่อ 2105
 11. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
  โทร  0 4524 4973 ต่อ 1118, 08 9628 9230
 12. รพ.สุราษฎร์ธานี
  ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 77915600 ต่อ 7249
 13. รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  พฤหัสบดี 13.00 -15.30 น.
  โทร 074273240
 14. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
  จันทร์ที่ 2 และ 4 08.00- 16.00 น.
  โทร 03721 1289
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

2. ในโรงพยาบาลอำเภอ/ชุมชน สั่งจ่ายยาตำรับ 16 ตำรับ และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 1. รพ.สมเด็จพระยุพราชเดนชัย จ.แพร่
  ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 5461 3134, 0 5461 3354 ต่อ 608, 716
 2. รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  จันทร์ 08.30 -14.00 น.
  โทร 0 5539 1061-2 ต่อ 125, 150
 3. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
  พฤหัสบดี 08.30 - 14.00 น.
  โทร 0 5653 1141 ต่อ 166
 4. รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี
  จันทร์ 08.30-12.00 น. 
  โทร 0 3639 1267-8
 5. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม
  จันทร์ 08.30-12.00 น. 
  โทร 0 3438 2096
 6. รพ.พระอาจารย์ฟื้น อาจาโร จ.สกลนคร
  อังคาร 08.00- 16.00 น.
  โทร 0 4277 9105 ต่อ 101,122,135
 7. รพ.พล จ.ขอนแก่น
  อังคาร 08.30- 12.00 น.
  โทร 0 4341 4711 ต่อ 155
 8. รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
  พุธ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 4469 9238 ต่อ 6100
 9. รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ
  จันทร์ และเสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  โทร 0 64112 0320,0 4546 3115
 10. รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
  อังคาร 13.00 - 16.30 น.
  โทร 0 77389111
 11. รพ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 7484 1600 ต่อ 148
 12. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  จันทร์, wธ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 22243261
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

3. คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับหมอเดชา 

 1. รพ.สมเด็จพระยุพราชเดนชัย จ.แพร่
  ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 5461 3134, 0 5461 3354 ต่อ 608, 716
 2. รพ.เถิน จ.ลำปาง
  พุธ 13.00- 16.00 น.
  โทร 0 5429 2016
 3. รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  จันทร์ 08.30 -14.00 น.
  โทร 0 5539 1061-2 ต่อ 125, 150
 4. รพ. พระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
  จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 น. - 12.00 น.
  โทร 0 5538 9060 ต่อ 609
 5. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม
  ศุกร์ 13.00-15.30 น.
  โทร 0 34382096
 6. รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  จันทร์, พฤหัสบดี 08.30- 16.30 น.
  โทร 0 3273 1800 ต่อ 163
 7. รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 น.
  โทร 0 3558 1746-50
 8. รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง
  ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
  โทร 0 3868 4444 ต่อ 6101
 9. รพ.พล จ.ขอนแก่น
  อังคาร 08.30- 12.00 น.
  โทร 0 4341 4711 ต่อ 155
 10. รพ.พระอาจารย์ฟื้น อาจาโร จ.สกลนคร
  อังคาร 08.00- 16.00 น.
  โทร 0 4277 9105 ต่อ 101,122,135
 11. รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  จันทร์ และ พุธ 13.00 - 16.30 น.
  โทร 0 930606219
 12. รพ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  จัuทร์ 08.30-16.30 น.
  โทร 0 4272 1584, 0 4272 111 1 ต่อ 1003
 13. รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี
  อังคาร และศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  โทร 0 42398572, 06 11425964
 14. รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
  พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 4231 1999 ต่อ 4411
 15. รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
  พุธ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 4469 9238 ต่อ 6100
 16. รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ
  จันทร์ และเสาร์ 8.30 - 16.00 น.
  โทร 0 64112 0320,0 4546 3115
 17. รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  จันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.00 - 16.00 น.
  โทร 0 4536 1133-4 ต่อ 632, 0 6 4410 4142
 18. รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
  อังคาร 13.00 - 16.30 น.
  โทร 0 77389111
 19. รพ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 7484 1600 ต่อ 148
 20. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
  พฤหัสบดี 08.30 - 14.00 น.
  โทร 0 5653 1141 ต่อ 166
 21. รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
  จันทร์ 08.30- 12.00 น.
  โทร 0 5624 1027 ต่อ 130
 22. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  จันทร์, wธ 08.30 - 12.00 น.
  โทร 0 22243261
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย 3 กลุ่ม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com