สมาคมกัญชงแห่งประเทศไทย Thailand Hemp Association (THA)

Mar 01, 2021 865
สมาคมกัญชงแห่งประเทศไทย
 
กรรมการจัดตั้งสมาคม
  • นายวิฑูร เนติวิวัฒน์ อนุกรรมาธิการปลูกกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร
  • นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
  • ดร.จุฑาทิพย์  พิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญ ITAP สวทช.
  • ภก.ศุภิวัฒ ขุนพิทักษ์ เภสัชกร ผู้เชี่ยวชำญ ITAP สวทช.
  • พท.ธีรศักดิ์ ตั้งมั่นคง แพทย์แผนไทย
  • รศ.พตอ.ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ ทนายความ
  • พญ.ศิริพร ธนินทรานนท์ แพทย์เวชกรรม
  • นางสาวธนิดา กิจบำรุง สื่อมวลชน
     
วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์รวมสมาชิกและบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชงทุกด้านอย่างเป็นระบบ  ดังนี้                  
 -  ด้านข้อมูลพันธุ์พืช ปัญหาและแนวทางแก้ไข                                                                        
 -  ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม                                                             
 -  ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ                                                                     
 -  ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆ                                                                     
 -  ตลอดจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                  
2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย  วิชาการ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ในเชิงเกษตรกรรม  พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป                                                                                            

3. เป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กฏหมายและระเบียบราชการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทั้งหลายอันเกี่ยวกับกัญชง

4. โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับกัญชง ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ    รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้าหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                

5. ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง                                                                   
6. เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ                                                                             
7.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชงของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม อันยังประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสมาคมฯ
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com