Home : ข่าวสารสุขภาพ

Pink Book แพลตฟอร์ม ดูแลคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดและการดูแลลูกน้อย

กรมอนามัยพัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ประกอบด้วยแอป Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
Date: 12/03/2564 View: 582

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวการพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ Pink book เพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในการเป็นแนวทางดูแลตนเอง ลดปัญหาการเข้าถึงบริการ และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม

รายงานสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 พบว่า

 • หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 82.9
 • ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 77.1
 • หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเมื่ออายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 15.97
 • อัตราตายทารกแรกเกิด ระยะต้นเท่ากับ 3.76 ต่อพันการเกิดมีชีพ
 • อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเท่ากับ 4.8 ต่อพันการเกิดมีชีพ
 • อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เท่ากับ 8.52 ต่อพันการเกิดมีชีพ

และจากการเฝ้าระวังการตายมารดาปี 2563 พบว่า
 • อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • สาเหตุหลักเกิดจากการตกเลือด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้
 • นอกจากนี้ ในจำนวนมารดาที่เสียชีวิต พบว่า มีความล่าช้าในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาและขาดความตระหนักรู้ของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวถึงร้อยละ 38

เมื่อหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงตามรายการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือที่เรียกกันว่า สมุดสีชมพู เมื่อพบความเสี่ยงก็จะได้รับการดูแลรักษาหรือส่งต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและมอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ
 • หญิงตั้งครรภ์ยังไม่เข้าถึงระบบบริการฝากครรภ์หรือการขาดการติดตาม
 • การย้ายที่อยู่
 • การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
 • ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์ได้
 
          “กรมอนามัยจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาไว้ให้ผู้บริการได้เลือกใช้ อาทิ Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก โดย Pink Book online ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดและการดูแลลูกน้อย เป็นเหมือนบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

แอปพลิเคชัน Save mom มีฟังก์ชัน คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั้งตัวแม่และลูกน้อยในครรภ์ เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว แอปพลิเคชันจะทำการประมวลผลและแสดงระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้

ส่วนแอปพลิเคชัน KhunLook เป็นการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรสาธารณสุข ช่วยในการบันทึกข้อมูล และติดตามสุขภาพของเด็ก

กรมอนามัย
8 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ...
ราคา 2,900
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท...
ราคา 5,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com