ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65]

การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] Thumb HealthServ.net
การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] ThumbMobile HealthServ.net

[ล่าสุด 4 พ.ค.65] การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง
**แนวทางนี้ก่อน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผล 9 มิถุนายน 2565 ** - ข้อมูลจากสถาบันกัญชาทางการแพทย์

การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] HealthServ
การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 
**แนวทางนี้ก่อน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผล 9 มิถุนายน 2565 **
 
1.เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งยี่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กิจการอื่นที่ไม่ใช่การปลูกกัญชา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่
 
2.วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วเข้าร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ สถาบันการแพทย์ในพื้นที่
 
3.ยื่นขออนุญาตปลูก
ยื่นเอกสารที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจประเมินสถานที่
คณะกรรมการจังหวัดจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาออกใบอนุญาต
 
4.นำใบอนุญาตยื่นขอเพิ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
 
 
 

Q& A ถาม - ตอบ รอบรู้เรื่องกัญชา

 
ถาม : สามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น จริงหรือไม่ 
ตอบ : กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่ขออนุญาดปลูกกัญชาได้โดยเป็นการปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง
 
ถาม : สามารถนำใบกัญชาไปประกอบอาหารได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำใบกัญชาไปประกอบอาหาร เพื่อรับประทานในครัวเรือน หรือ จำหน่ายในร้านอาหารได้ โดยต้องนำใบกัญชามาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
ถาม : การปลูกที่ไม่ได้อนุญาตมีความผิดอย่างไร
ตอบ : การปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
 
 
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต
- เอกสารตามคู่มือประชาชน
- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หรือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- ฉลากอาหาร
 
 
ขั้นตอนการขออนุญาต
ยื่นคำขอและเอกสารผ่านระบบ e-Submission
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ 28 วันทำการ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) ใบสำคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3/1)
 
 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
www.medcannabis.go.thE-mail:info@medcannabis.go.th โทร.02-5901501
การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] HealthServ
การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] HealthServ

คู่มือการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม LINK

คู่มือการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65]
คู่มือการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65]
คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วงจรชีวิต พันธุ์ การผลิตกล้าพันธุ์ การปลูก ต้นทุนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต อาการผิดปกติที่พบในการปลูก แนวทางการขึ้นทะเบียน ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
จัดทำโดย : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด