Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

กัญชง : การปลูก ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ต้องทำอย่างไร ใครขอได้บ้าง?

บทความนี้ระบุรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการการปลูก ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก กัญชง ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
Date: 09/06/2564 View: 171
image1 size: 878x344px
กัญชงยังจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ดังนั้น การปลูกต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน โดยทำตาม “กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ใครบ้างที่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ ?

1.บุคคลธรรมดา
 
     (ก) มีสัญชาติไทย
     (ข) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
     (ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
     (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
     (จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     (ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
     (ช) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 
2.นิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 
     (ก) ต้องมีลักษณะตาม 1. (จ) (ฉ) และ (ช)
     (ข) ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลต้องมีลักษณะตามบุคคลธรรมดา
     (ค) กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย
     (ง) มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

3.วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
 
     - มีลักษณะเดียวกับบุคคลธรรมดา
 
4.หน่วยงานของรัฐ
 
     - ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชงตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ
กัญชง : การปลูก ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ต้องทำอย่างไร ใครขอได้บ้าง?  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 1076x1522 px

การขออนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อะไรได้บ้าง ?

          วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) มี 6 วัตถุประสงค์ ได้แก่
 
1. เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นภารกิจตาม 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ให้หน่วยงานของรัฐขออนุญาตตามวัตถุประสงค์นั้น แล้วแต่กรณี
2. เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้ มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่
3. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
4. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
6. เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง
 
ส่วนการขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 3, 4, 5 หรือ 6 โดยไม่รวมการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี

เอกสารที่ต้องเตรียม

     1. แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 1)
     2. แผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์
     3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง
     4. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง
     5. แบบแปลนอาคารโรงเรือน และภาพถ่าย
     6. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ
 
หมายเหตุ: ในการขออนุญาตต้องชี้แจงที่มาของเมล็ดพันธุ์กัญชง ว่าผู้ขออนุญาตใช้พันธุ์อะไรและแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จากที่ไหน หากผู้ขออนุญาตจะใช้เมล็ดพันธุ์กัญชงจากของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถติดตามขั้นตอนการขอซื้อเมล็ดได้จาก hrdi.or.th/PublicService/HempInfo

วิธีการดำเนินการขออนุญาตทำอย่างไร?

กรณีผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
1.สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
  • ยื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. 
2. .สถานที่ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น
  • ยื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรณีนำเข้าหรือส่งออกกัญชง
1.สถานที่นำเข้าหรือส่งออกตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น 
  • ยื่นที่ เดียวกัน คือที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. 

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตของ อย.

มีดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและสถานที่
     - กรุงเทพฯ ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาเป็น
     - จังหวัดอื่น ผู้ตรวจสอบ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารธารณสุขจังหวัด

2.เสนอคณะกรรมการพิจารณา ใน 2 คณะกรรมการได้แก่
     - คณะกรรมการระดับจังหวัด
     - คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
3. ออกใบอนุญาตโดยกระทรวงสาธารณสุข
 
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่อง และภาพโดย:
ดร.รัตญา ยานะพันธุ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กัญชง : การปลูก ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ต้องทำอย่างไร ใครขอได้บ้าง?  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img3 size: 679x1040 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]