ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จักโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐ 13 แห่ง ระดับ Gold-Silver-Platinum พร้อมก้าวสู่สากล

รู้จักโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐ 13 แห่ง ระดับ Gold-Silver-Platinum พร้อมก้าวสู่สากล Thumb HealthServ.net
รู้จักโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐ 13 แห่ง ระดับ Gold-Silver-Platinum พร้อมก้าวสู่สากล ThumbMobile HealthServ.net

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชื่นชม เชิดชูโรงพยาบาล 13 แห่ง ผ่านประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน สู่โรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากล สร้างมาตรฐานที่ดีทางด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนได้รับบริการ ที่ปลอดภัย สมประโยชน์ และมีสุขภาพที่ดี

รู้จักโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐ 13 แห่ง ระดับ Gold-Silver-Platinum พร้อมก้าวสู่สากล HealthServ


 
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565


          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลจะต้องดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐให้ผ่านตามเกณฑ์ กำหนด โดยมีกระบวนการในการตรวจประเมินโรงพยาบาล จำนวน 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ โดยมีการคัดเลือกจากโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล


          สำหรับเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ ต้องผ่านมาตรฐาน 9 ด้าน และต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดในทุกด้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Platinum ระดับ Gold และ ระดับ Silver  โดยแต่ละระดับ จะมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  •  ระดับ Platinum ผ่านเกณฑ์การประเมิน 95 % ขึ้นไป
  • ระดับ Gold ผ่านเกณฑ์การประเมิน 90 – 94 %
  • ระดับ Silver  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85-89 %

          มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน  ที่โรงพยาบาล ต้องมีการจัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามข้อกำหนด 9 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบริหารจัดการ
2) ด้านการบริการสุขภาพ
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ด้านสิ่งแวดล้อม
5) ด้านความปลอดภัย 
6) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
7) ด้านสนับสนุนบริการที่สำคัญ
8) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
9) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 


          โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากคณะกรรมการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน  13 แห่ง แบ่งเป็น


ระดับ Platinum จำนวน 3 แห่ง

ได้แก่
1) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2) โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3) โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง


ระดับ Gold จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่ 
1) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง


ระดับ Silver  จำนวน 8 แห่ง

ได้แก่
1) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2) โรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3) โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก   
4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
5) โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
6) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
7) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
8) โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
 

 

          โดยในปี 2566 โรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลที่ผ่านมาตรฐาน 9 ด้านในปี 2565 จะใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้อยู่ในระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาในก้าวสู่มาตรฐานสากล และสามารถยกระดับในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลต่อไป
รู้จักโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐ 13 แห่ง ระดับ Gold-Silver-Platinum พร้อมก้าวสู่สากล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด