Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

การขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาของโรงพยาบาลรัฐ

ด้วย พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และในเดือนสิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีกัญชาพร้อมให้บริการกับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความร่วมมือให้ท่านยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา
Date: 07/12/2563 View: 2,763
ด้วย พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และในเดือนสิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีกัญชาพร้อมให้บริการกับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความร่วมมือให้ท่านยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา 

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต https://is.gd/nE0ZDm
 2. กรอกแบบฟอร์ม
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับอนุญาต
   https://bit.ly/2KMGvZg
   ตัวอย่างการกรอกหน่วยงาน สป.
   https://bit.ly/33dPZ8h

  หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต
  1. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. หนังสือมอบอำนาจจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ตามคำสั่ง สป.ที่ 631/2563 (เฉพาะ รพ.ในสังกัด สป.)
  3. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการของผู้อำนวยการฯ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  5. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  6. หนังสือรับรองรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม
    
 3. การจัดส่งเอกสาร
  คำขอรับใบอนุญาต พร้อมหลักฐาน ส่งมายัง อย.
  ทำได้ 2 ช่องทาง (เลือกทางใดทางหนึ่ง)
  • ช่องทางที่หนึ่ง : ทางไปรษณีย์ส่งถึง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.88/24ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • ช่องทางที่สอง : นำส่งด้วยตนเอง ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ชั้น 5 อาคาร 7
 4. อย. ตรวจสอบคำขอ
  อย. ออกใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา
  และจัดส่งใบอนุญาตฯ กลับให้ผู้ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
 
 

เงื่อนไขการเป็นผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา

 1. สั่งจ่ายกัญชาภายในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตฯ
 2. สั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง
 3. ตำรับที่สั่งจ่ายต้องเป็นตำรับตามที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น
 4. ต้องจัดทำรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการใช้กัญชาของผู้ป่วยทุกราย (SAS)
 5. ต้องจัดทำบัญชีรับจ่าย (แบบ บ.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/เดือน) รายงานประจำเดือน (แบบ ร.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/เดือน) รายงานประจำเดือน (แบบ ร.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/ ปี)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]