มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard

Apr 02, 2021 288

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เกิดจากความร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อใช้สำหรับตรวจประเมินและให้การรับรองโรงแรมที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard  (ท่องเที่ยวสุขภาพ ) Healthserv.net Img1 size: 1219x681 px
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เกิดจากความร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นกรอบในการพัฒนาเชิงคุณภาพของประเทศสมาชิก ในปี 2553 ในการประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีมติให้มีการศึกษาเพือปรับปรุงมาตรฐานและกระบวนการในการรับรองให้ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนาคู่มือแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) เพื่อใช้สำหรับตรวจประเมินและให้การรับรองโรงแรมที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน
 
การนำไปใช้
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านกระบวนการจัดทำมาตรฐานและด้านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตฐาน
1. ใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเครื่องมือตรวจประเมินตนเอง เมื่อพบข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดทำแผนปรับปรุง รวมถึงแผนการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
2. ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินการปฏิบัติว่าสอดคล้องหรือไม่กับข้อกำหนดมาตรฐาน เป็นเครื่องมือของผู้ประเมินและเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
 
ดำเนินการโดย 
กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 - 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร: 02 141 3333
แฟกซ์: 02 143 9719
 
HealthServ.net
รวมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ แพคเกจโปรแกรมบริการสุขภาพ จากผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล สำหรับใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด สำหรับตัวคุณและคนที่คุณห่วงใย
Line @healthserv 
Email healthserv.net@gmail.com 
 
 
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard  (ท่องเที่ยวสุขภาพ ) Healthserv.net Img4 size: 700x963 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com