ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 Thumb HealthServ.net
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ThumbMobile HealthServ.net

การควบคุมกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) ปี พ.ศ.2565 (ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 23 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 HealthServ
"ควบคุมช่อดอกกัญชา" เพราะ ช่อดอกกัญชามีความเข้มข้นของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ชนิด THC สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท จึงนำไปใช้ในการผลิตยาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก
 
ผู้ใดประสงค์นำ "ช่อดอกกัญชา" ศึกษา ส่งออก จำหน่าย แปรรูปเพื่อการค้า ขออนุญาต กรุงเทพมหานคร ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ต่างจังหวัด ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 
ข้อห้าม

ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชาเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชา หรือ สินค้าที่แปรรูปจากช่อดอกกัญชาเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Vending Maching) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้าม โฆษณาช่อดอกกัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า

ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชาในวัด หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก

ห้าม ใส่ช่อดอกกัญชาในอาหาร ว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) ลงวันที่ 25 พ.ย. 2565 ออกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต หรือ นำเข้า หรือ จำหน่าย

ห้าม จำหน่ายช่อดอกกัญชาหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้า แก่ ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด