Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (ทำงาน ท่องเที่ยว)

โปรแกรมตรวจแรงงานไปต่างประเทศ โรงพยาบาลราชวิถี

ราคา 1,230 - 1,580
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลราชวิถี ปกส T: 022062900 T: 02 354 8108 T: 02 644 7000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 18/02/2564 View: 1,153
โปรแกรมตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
 
หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)
เป็นหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนที่จะไปทำงานต่างประเทศ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐานระดับชาติ ภายใต้การทำงานที่มีความสุข ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ขอบเขตบริการ (Scope of Service)
 • ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18ปี ขึ้นไป เปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.00น.-16.00น. เช่น ประเทศไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ดูไบ รัสเซีย มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา ยูเครน ออสเตรเลีย ฯลฯ
 • ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม
 • ให้สุขศึกษา องค์ความรู้ ในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพขณะผู้รับบริการรอรับการตรวจเป็นรายกลุ่ม เช่น เรื่องพยาธิ และสิ่งเสพย์ติด เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุราและสารเสพย์ติด จำพวก ยาบ้า ยาไอซ์ ที่มีโทษต่อร่างกาย ตลอดถึงโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจ หรือโรคตามฤดูกาล เป็นต้น และให้สุขศึกษารายบุคคล ในรายที่ตรวจสุขภาพแล้วเป็นความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ วัณโรค ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
 • ให้บริการประสานงาน และส่งผู้รับบริการเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ตามสิทธิการรักษา ในรายที่ผลตรวจโรคผิดปกติ
 • ให้บริการฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม(MMR) และให้ยาถ่ายพยาธิ กับผู้รับบริการตรวจสุขภาพที่ไปทำงานประเทศไต้หวันทุกราย และให้ยาโรคเท้าช้างรับประทานก่อนเจาะเลือด 30 นาที ในผู้รับบริการตรวจสุขภาพที่ไปทำงานประเทศตะวันออกกลางทุกราย
 • ให้บริการจ่ายเอกสารใบรับรองแพทย์กับผู้รับบริการหรือตัวแทนบริษัทจัดหางาน
 • ให้บริการตอบผลการตรวจโรคทางโทรศัพท์ในกรณีผลการตรวจโรคปกติ/ติดต่อให้ผู้รับบริการมาตรวจโรคซ้ำ หรือมาพบแพทย์ในกรณีผลตรวจโรคผิดปกติ
ขั้นตอนการบริการ
 1. ผู้รับบริการกรอกประวัติ เตรียมเอกสาร และรูปถ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับเอกสาร
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
 3. แจกบัตรคิวและให้คำแนะนำก่อนตรวจ
 4. รอเรียกชื่อตามบัตรคิว นำประวัติไปชำระเงิน
 5. นำประวัติและใบเสร็จไป
 6. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดส่วนสูง วัดสายตา
 7. เจาะเลือด
 8. เอ๊กซเรย์
 9. (ผู้หญิง ตรวจปัสสาวะการตั้งครรภ์ก่อน)
  (ถ้าผลตรวจตั้งครรภ์ ไม่ต้องเอ๊กซเรย์)
  (ไม่ต้องฉีด VACCINE MMR)
 10. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 11. ฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม
 12. ให้ยาฆ่าพยาธิ (1 ชุด ชุดละ3 ซอง)
 13. เก็บอุจจาระ , ปัสสาวะ (ใส่กล่องเตรียมไว้)
 14. ให้คำแนนะนำหลังตรวจเสร็จ
 15. นัดฟังผลวันรุ่งขึ้น เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (ในวันทำการ)

ราคาค่าตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 • ประเทศไต้หวัน ค่าตรวจ 1,450 บาท
 • ประเทศเกาหลี ค่าตรวจ 1,490 บาท
 • ประเทศ ตะวันออกกลาง เช่นคูเวต ดูไบ กาต้า ซาอุฯ เลบานอน บาเรยท์ (ผู้ชาย) 1,510 บาท (หญิง) 1,580 บาท
 • ประเทศอื่นๆ USA ญี่ปุ่น รัสเซีย ฮ่องกง ยูเครน มาเก๊า ฯลฯ ค่าตรวจ 1,230 บาท
 • ประเทศที่ไม่รับตรวจ อิสราเอล ลิเบีย มาเลเซีย บรูไน
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชวิถี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชวิถี ปกส

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com