ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง กระทรวง พม.

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง กระทรวง พม. HealthServ.net

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ สร้างโอกาส กับการมีงานทำและมีอาชีพ เปิดให้เรียนฟรี

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง กระทรวง พม. ThumbMobile HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง กระทรวง พม. HealthServ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 9 ศูนย์  จะให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ หลักสูตรละ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสแก่คนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิของตนเองเช่นเดียวกับคนทั่วไป คนพิการที่อายุระหว่าง 14 - 40 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ 9 ศูนย์ ได้แก่
 
  1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง โทร. 02-4625008 , 081-9060385
  2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โทร. 036-791643 , 081-8522836
  3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย โทร. 042-495022, 089-569-1328
  4. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-421-252 , 089-569-1329, 087-236-2287
  5. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-285-469, 081-875-0601
  6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-254-092, 081-9670414
  7. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-375255, 081-737-2623
  8. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5310-4144 , 081-8830365
  9. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-583-8415 , 086-239-3536, 061-4027880
 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 - 12 ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่มีให้บริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกระดับฝีมือ การฝึกเสริมทักษะและให้คำปรึกษา/แนะนำพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยการเตรียมเข้าทำงาน (Work Preparation) และการฝึกอาชีพ (Vocational Training)แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเหล่านั้นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม
 

ทั้งนี้ คนพิการสามารถแจ้งความประสงค์จะมีงานทำได้ที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1694 // กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายเลข 02-106-9332 หรือ ตลาดงานคนพิการ
 
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด