ความจริงเรื่องเกี่ยวกับกัญชา ณ วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 64) สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ - แนวหน้า

Feb 27, 2021 627

ความจริงเรื่องเกี่ยวกับกัญชา ณ วันนี้สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

ประการแรก กัญชายังเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย เป็นแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีผู้มีอำนาจที่สามารถอนุญาตให้ปลูก ให้แปรรูป ให้จำหน่าย ให้นำเข้าและส่งออกกัญชาได้เท่านั้น
 
หมายความว่าจากเดิมที่กัญชาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ก็สามารถใช้ได้ โดยให้มีผู้มีอำนาจที่จะมีอำนาจอนุญาต ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายนี้เบื้องต้นที่สุดจึงเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้มีอำนาจที่จะอนุญาตในเรื่องกัญชาได้
 
ประการที่สอง การปลูก การแปรรูป การใช้ หรือส่งออกกัญชา ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเหมือนเดิม ยกเว้นกรณีผู้ปลูกได้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด คือ
 
(1) ใครจะปลูกกัญชาจะต้องรวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งต้องไปจดทะเบียนต่อท้องถิ่น
 
(2) วิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องไปทำข้อตกลงจากผู้มีอำนาจที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ ซึ่งในขณะนี้ก็คือมหาวิทยาลัยบางแห่งและโรงพยาบาลบางแห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลนั้นกำหนด โดยโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตด้วย
 
ดังนั้นคนทั่วไปจึงไม่สามารถปลูกกัญชา นอกจากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 
(3) กัญชาที่ปลูกขึ้นนั้นไม่ผิดกฎหมายก็เฉพาะราก โคน ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ส่วนดอกและเมล็ดกัญชายังเป็นของผิดกฎหมายเหมือนเดิม ดังนั้นต่อให้ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชาแล้ว แต่ทันทีที่ต้นกัญชาออกดอกหรือมีเมล็ด การครอบครองดอกและเมล็ดกัญชานั้นก็เป็นความผิดตามกฎหมายยาเสพติดดังนั้นใครคิดจะปลูกกัญชาก็ต้องจัดระบบการเฝ้าดูให้ดี โดยต้องเข้าใจว่าทันทีที่มีดอกและเมล็ดก็จะเป็นความผิดตามกฎหมาย
 
(4) ผู้ปลูกกัญชาจะพ้นความผิดตามกฎหมายในกรณีที่กัญชาออกดอกและเมล็ดก็ต่อเมื่อได้ไปทำความตกลงขายดอกกัญชาและเมล็ดกัญชานั้นแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตรับซื้อ จะไปขายให้คนอื่นไม่ได้ และคนที่จะได้รับอนุญาตรับซื้อนี้จะเป็นใครอีกไม่นานก็คงจะโผล่โฉมหน้าให้ได้เห็นกันชัดๆ แต่ในขณะนี้ที่เปิดตัวพร้อมจะรับซื้อกัญชาแล้วก็คือองค์การเภสัชกรรม ที่จะซื้อในอัตรากิโลกรัมละ 45,000 บาท
 
ดังนั้นใครคิดจะปลูกกัญชาก็ต้องระวังเมื่อกัญชามีดอกและมีเมล็ด ซึ่งจะต้องทำความตกลงขายเสียให้ทันที ถ้าไม่มีใครซื้อก็คงต้องเผาทิ้งทำลาย
 
(5) สำหรับต้น ราก โคน กิ่ง ก้าน ใบ ที่จะใช้ในการปรุงอาหารหรือทางยานั้นจะต้องเป็นราก โคน ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ที่ได้รับอนุญาตการปลูกโดยถูกต้องเท่านั้น ถ้าไปซื้อหาจากพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตในการปลูกก็จะเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นเห็นใครขายราก โคน ต้น กิ่ง ก้าน ใบกัญชาก็อย่าเพิ่งซื้อต้องตรวจสอบดูกันให้รอบคอบว่าเป็นกัญชาต้นเดียวกันกับต้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกหรือไม่
 
เรื่องกัญชาก็เป็นอย่างนี้ จึงไม่ใช่มีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาหรือใช้กัญชาได้อย่างเสรีดังที่เป็นข่าวกันอยู่ในขณะนี้

สิริอัญญา
27 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com