Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

บริการตรวจโควิด PCR โรงพยาบาลตำรวจ

ให้บริการ จ-ศ 8-20 น. (เว้นวันหยุด)
ณ ลานข้างอาคารมงคลกาญจนาภิเษก
ติดต่อ โทร 02-207-6000 ต่อ 6288

โรงพยาบาลตำรวจให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) พร้อมการบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ารับการตรวจขอให้ท่านประเมินความเสี่ยงด้วยแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันตำรวจและประชาชนให้ปลอดภัยจาก COVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]