Home : ข่าว COVID-19

[ประกันสังคม] คำถามว่า ผู้ประกันตนที่ไม่เสี่ยงโควิด แต่อยากตรวจ ต้องเสียเงินหรือไม่

กรณีผู้ประกันตนเข้าไปขอรับบริการตรวจคัดกรองโรคเอง โดยไม่มีอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคประกาศกำหนด(PUI) ผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
Date: 24/04/2564 | Update: 30/04/2564 View: 1,178
[ประกันสังคม] คำถามว่า ผู้ประกันตนที่ไม่เสี่ยงโควิด แต่อยากตรวจ ต้องเสียเงินหรือไม่ ข่าว COVID-19 ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net

สวัสดีค่ะ ดิฉัน... ขออนุญาตรับเรื่องต่อจากน้องออมสุขค่ะ

กรณีคำถามว่า ผู้ประกันตนที่ไม่เสี่ยงโควิด แต่อยากตรวจ ต้องเสียเงินหรือไม่ สำนักงานประกันสังคมได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ 

กรณีเป็นคนไทย 
ทุกคนมีสิทธิได้รับการตรวจได้ทุกที่ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้น) 
 
หากเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด (PUI) เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เดินทางไปยัง มาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานโรค สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรค ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรค ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 
 
การเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด 19 ตามสิทธิประกันสังคม
 1. ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่นๆร่วม ขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ เนื่องจากหากท่านไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถรับการรักษาโรคนั้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่สะดวกได้ทั้งรัฐและเอกชน หากพบว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถรักษา ณ โรงพยาบาลแห่งนั้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิทราบ และไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลที่รักษาจะเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

กรณีผู้ประกันตนเข้าไปขอรับบริการตรวจคัดกรองโรคเอง โดยไม่มีอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคประกาศกำหนด(PUI) 

ผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหรือตรวจรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลตามสิทธิของตนเองเพื่อความสะดวกในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 

สำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี

จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. กำหนด ดังนี้

ก. ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
1.1) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
1.2) ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
1.3) เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
1.4) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19
ข.กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

3) ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39, และ 40 สามารถเข้าเว็บไซต์ google.com แล้วพิมพ์คำว่า แรงงานเราสู้ด้วยกัน แล้ว คลิกที่เว็บไซต์ sso.icntracking.com/icntracking

จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

Source: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน @ssofanpage

 

โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และ สปสช. เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 
ระยะเวลาโครงการ 17 – 30 เมษายน 2564
ลงทะเบียน วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
เริ่มตรวจ วันที่ 17 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
ช่วงแรกตรวจให้แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมตั้งเป้าขยายการตรวจไปยังพื้นที่สีแดงอื่นๆ อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ เป็นต้น

ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ 15 เม.ย. 64 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

เข้าเว็บไซต์ https://www.google.com พิมพ์คำว่า แรงงานเราสู้ด้วยกัน
 • กดเลือก ICN-TRACKING – ประกันสังคม
 • หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php ในหน้า แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19
 • ผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต
 • กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับวันที่/รอบ การเข้ารับการตรวจ
หมายเหตุ 
 • ลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน 
 • หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่

การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19

 • เริ่มต้นวันที่ 17 เมษายน 2564
 • ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • การตรวจ แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ผู้ประกันตนจะต้องพกบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจ

หลังจากการตรวจ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
กรณีที่ผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี

สายด่วน 1506 กด 6 ช่วยผู้ประกันตน ตรวจ-รักษาโควิดฟรี

ให้คำแนะนำผู้ประกันตนตรวจโควิด 19 หลักเกณฑ์การตรวจ การดูแลตนเองหลังการตรวจ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาล
ให้บริการทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) ในเวลา 08.00 – 17.00 น.

Source:
[ประกันสังคม] คำถามว่า ผู้ประกันตนที่ไม่เสี่ยงโควิด แต่อยากตรวจ ต้องเสียเงินหรือไม่ ข่าว COVID-19 ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com