ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล Thumb HealthServ.net
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาในโรงพยาบาล

 


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาภายในพื้นที่ ของโรงพยาบาล จึงประกาศกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา"

2. ห้ามมีการใช้กัญชาภายในพื้นที่โรงพยาบาลยกเว้นเป็นกรณีการใช้ในทางการแพทย์

3. งดจำหน่ายต้นและส่วนประกอบของกัญชา รวมทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาภายในโรงพยาบาล

4. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชายในโรงพยาบาล

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม
ผู้อำนวยการ
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด