News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
การขอประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม/รายงานชันสูตร ยื่นประกัน โรงพยาบาลนครปฐม HealthServ.net
การขอประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม/รายงานชันสูตร ยื่นประกัน โรงพยาบาลนครปฐม HealthServ.net

การขอประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม/รายงานชันสูตร ยื่นประกัน - กรุณาระบุโรคที่ต้องการให้ชัดเจน - กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณาแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย - สําเนาเอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นรับรองสําเนาด้วยลายเซ็นจริง ด้วยหมึกสีน้ําเงิน - การจัดส่งเอกสารจะส่งด้วย EMS แบบตอบรับ ทุกคําขอ

การขอประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม/รายงานชันสูตร ยื่นประกัน โรงพยาบาลนครปฐม HealthServ

โรงพยาบาลนครปฐม มีคำแนะนำสำหรับการขอประวัติการรักษา/ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม/รายงานชันสูตร ยื่นประกันภัย ดังนี้


กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย กรณีเสียชีวิต
 
1. ทางเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลนครปฐม www.nkpthospital.go.th สแกนคิวอาร์โค้ดงานขอประวัติ
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคําร้อง (แบบฟอร์มที่ 1) และแบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ (แบบฟอร์มที่ 2)
3. กรอกข้อมูลในเอกสารตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ถูกต้องในแบบฟอร์มทั้ง 2 ฉบับ
(กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับให้ชัดเจน)
4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ โรงพยาบาลนครปฐม ถึง งานขอประวัติ
 เลขที่ 196 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5. เบอร์โทร 0 3427 1562 หรือ 0 3421 3606-10 ต่อ 1195
6. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
 
เอกสารแนบในการขอ ขอประวัติ / เคลมประกัน กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
 
1. สําเนาบัตรประชาชนของของผู้ป่วย / พร้อมรับรองสําเนา
2. สําเนาทะเบียนของบ้านของผู้ป่วย /พร้อมรับรองสําเนา
3. สําเนาใบมรณะบัตร / หนังสือรับรองการตาย พร้อมรับรองสําเนา
4. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา (ผู้รับผลประโยชน์)
5. สําเนาทะเบียนของบ้านของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา (ผู้รับผลประโยชน์)
6. หนังสือยินยอมให้เปดเผยประวัติการรักษาฉบับจริง หรือ หนังสือมอบอํานาจ
7. สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสําเนาโดยผู้รับผลประโยชน์
8. ด้านหลังกรมธรรม์ที่มีชื่อผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสําเนา
9. สําเนาบัตรประชาชนผู้มายื่นคําร้อง พร้อมรับรองสําเนา
10. สําเนาบัตรตัวแทน / บัตรพนักงาน (กรณีตัวแทนมาดําเนินการ)
8. ค่าธรรมเนียม
 
* ขอประวัติ ค่าธรรมเนียม 300 บาท เป็นเช็คของขวัญ (ไม่รับเงินสด) นําเงินเข้าโรงพยาบาล มีใบเสร็จรับเงิน
* เคลม/ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียม 400 บาท (แลกเป็นเช็คของขวัญ 2 ใบ ใบละ 200 บาท) นําเงินเข้าโรงพยาบาล
 
มีใบเสร็จรับเงิน จํานวน 200 บาท / ค่าธรรมเนียมแพทย์ 200 บาท ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
 
*หมายเหตุ*
หากเป็นหนังสือมอบอํานาจภายนอก จะต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ
หากมีพยาน จะต้องมีสําเนาบัตรประชาชนพยาน พร้อมรับรองสําเนาแนบมาด้วย
 
หมายเหตุ
- กรุณาระบุโรคที่ต้องการให้ชัดเจน
- กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณาแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
- สําเนาเอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นรับรองสําเนาด้วยลายเซ็นจริง ด้วยหมึกสีน้ําเงิน
- การจัดส่งเอกสารจะส่งด้วย EMS แบบตอบรับ ทุกคําขอ 

โรงพยาบาลนครปฐม

196 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์. 034213606-10, 034254150-4
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลนครปฐม

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง