ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลดล็อกกัญชา ปลดโทษกัญชา ศาลสั่ง ยกฟ้อง-ไม่ฟ้อง-ปล่อยตัวผู้ต้องหา คดีกัญชาทุกกรณี

ปลดล็อกกัญชา ปลดโทษกัญชา ศาลสั่ง ยกฟ้อง-ไม่ฟ้อง-ปล่อยตัวผู้ต้องหา คดีกัญชาทุกกรณี HealthServ.net
ปลดล็อกกัญชา ปลดโทษกัญชา ศาลสั่ง ยกฟ้อง-ไม่ฟ้อง-ปล่อยตัวผู้ต้องหา คดีกัญชาทุกกรณี ThumbMobile HealthServ.net

เมื่อถึงกำหนดปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย. ที่กัญชาไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดอีกต่อไป เมื่อนั้นย่อมมีผลในกระบวนการทางกฏหมายตามมาด้วยเช่นกัน ล่าสุดอัยการชี้ชัด ศาลสั่ง ยกฟ้อง-ไม่ฟ้อง-ปล่อยตัวผู้ต้องหา คดีกัญชาทุกกรณี


ความเคลื่อนไหวในกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๙๗ เรื่อง "ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด" ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมระบุเอกสารที่แนบมาด้วย ได้แก่ 1) สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 และ 2) ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด
 
เนื้อหาในหนังสือเวียน กล่าวถึงการมีผลบังคับใช้ทางกฏหมายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติด ที่ทำให้ "กัญชาพ้นจากการเป็นยาเสพติด"  อันส่งผลต่อมาใน  "การดำเนินการในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาของศาลต่างๆ"  ซึ่งหนังสือเวียนนี้ประสงค์ให้ศาล ดำเนินการไป "โดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน" และเป็นไปตามกฏหมาย  ตามข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามเอกสารแนบประกอบกัน (ระบุเว็บไซต์อ้างอิงไว้ที่ https://jla.coj.go.th - สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Office of Judicial and Legal Affairs) 
 
 

ปลดล็อกกัญชา ปลดโทษกัญชา ศาลสั่ง ยกฟ้อง-ไม่ฟ้อง-ปล่อยตัวผู้ต้องหา คดีกัญชาทุกกรณี HealthServ
 

คำอธิบาย/ข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ต่อกรณีหนังสือเวียนนี้ จึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย ได้กรุณาให้คำอธิบายและชี้เป็นข้อสรุป สำหรับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไปแล้ว เช่นกัน 
 
โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565  ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้คำอธิบายและความเห็นในข้อกฎหมายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Thanakrit Vorathanatchakul" ต่อ กรณีหนังสือเวียนดังกล่าวไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนควรได้รับรู้ รับทราบ ดังนี้
 
"สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่ควรจะได้รับทราบไว้ จึงขอสรุปสาระสำคัญตามหนังสือเวียนดังกล่าว ดังนี้
 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศฯ มีผลใช้บังคับ พืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอีก
 
ดังนั้น การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเดิมเคยเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  และตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 
จึงไม่เป็นความผิดอีกต่อไป
 
ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า 
 
- ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป 
- ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด
- และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น 
- ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
 


 

ผลทางกฎหมาย 6 ประการ

ผลทางกฎหมายจากการที่พืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอีกต่อไป จึงกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
 
1. ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาดังกล่าวพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด
 
2. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (5)
 
3. ศาลไม่อาจขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้ อีกต่อไป ดังนั้น เมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลก็ต้องยกเลิกการฝากขัง ปล่อยตัวผู้ต้องหา หรือตรวจคืนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (ถ้ามี) หรือหากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ก็ต้องพิพากษายกฟ้อง
 
4. คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ได้รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 
 
ดังนั้น หากจำเลยอยู่ระหว่างการถูกกักขังแทนค่าปรับ ศาลก็ต้องปล่อยตัวจำเลยเนื่องจากไม่มีโทษปรับที่จะกักขังแทนค่าปรับต่อไปได้
 
หรือหากจำเลยอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ ก็ต้องยกเลิกการคุมความประพฤติ

และหากจำเลยอยู่ระหว่างการถูกจำคุกในการกระทำความผิดฐานอื่นด้วย ก็จะต้องมีการแก้ไขหมายจำคุกเพื่อยกเลิกการบังคับโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา
 
5. ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งศาลเคยมีพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือไม่รอการลงโทษในคดีหลังได้ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ดังที่กล่าวไป ถือว่าจำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาในคดีก่อน
 
6. พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 134

*ภาพจากเพจ Thanakrit Vorathanatchakul


ตัวอย่างแบบคำพิพากษากรณีกฎหมายยกเลิกความผิดฐานจำหน่ายพืชกัญชา


"พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ระหว่างพิจารณา ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565ออกใช้บังคับ ซึ่งมีผลให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป การที่จำเลยจำหน่ายพืชกัญชาตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26/3 วรรคหนึ่ง, 76/1 วรรคหนึ่ง (หรือวรรคสอง) และประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 93,148 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6 วรรคสอง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (5) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 และเมื่อพืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และไม่ใช่เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 134 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 จึงไม่อาจริบได้
 
พิพากษายกฟ้อง ให้คืนพืชกัญขาของกลางแก่เจ้าของ"
 
สำนักกฏหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
พฤษภาคม 2565
 


อ่านเพิ่มเติม 

หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม

 
 

เอกสารแนบ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565

 

เอกสารแนบ : ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด

 

ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด

 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด