Home : ข่าว COVID-19

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี

แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น การตัดสินใจส่งตรวจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติมและดุลยพินิจของแพทย์/พยาบาลเป็นหลัก
Date: 21/12/2563 View: 14,527
image1 size: 771x453px

โรงพยาบาลราชวิถี
แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 และรับรหัสพบแพทย์ ONLINE

คลิกเพื่อทำแบบประเมิน

 * รองรับ 4 ภาษา (ภาษาไทย|မြန်မာဘာသာ|ENGLISH|日本)
 
ปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงตามประกาศกรมควบคุมโรค
 
กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน
การมาที่รพ.โดยไม่มีความจำเป็นอาจทำให้ท่านเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป
  • แบบสอบถามนี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น
  • แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น การตัดสินใจส่งตรวจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติมและดุลยพินิจของแพทย์/พยาบาลเป็นหลัก
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]