News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด HealthServ.net
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด HealthServ.net

[ข้อมูลจาก เพจ COVID - 19 สมุทรสาคร] ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านล่างนี้

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด HealthServ

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

[ข้อมูลจาก เพจ COVID - 19 สมุทรสาคร]

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง และแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนได้บ้าง
  1. ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
  2. พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
  3. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง
ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง
 
ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร
  • เบอร์ติดต่อ 065-5493322 และ 0988726632 เปิดบริการ 24 ชม.
  • เบอร์ติดต่อ 034-871270 , 034-871268 เปิดบริการทุกวัน 8.30 น. - 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ
  • Fax:034-871271
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด HealthServ

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด LINK

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
-----------------------------------
ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามทุกคนต้องโหลดแอพพลิเคชัน "หมอชนะ" และมีบัตรประจำตัวประชาขน/หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่
 
1. กรณีผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปและผู้มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกจังหวัดระยอง
 
แล้วยื่นแบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือ ข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
------------------------------------
2. ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ 
1) ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
2) ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่าง ๆ และพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน 
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ 
.
แล้วยื่นคำขอเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารรับรองความจำเป็น/รับรองการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดในวันเดินทาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง