Home : ข่าว COVID-19

อบจ.อุดร ทุ่ม 100 ล้านบาท จอง ชิโนฟาร์ม

ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50 ล้านบาท และเข็มที่ 2 อีก 50 ล้านบาท
Date: 18/06/2564 View: 230
อบจ.อุดร ทุ่ม 100 ล้านบาท จอง ชิโนฟาร์ม  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

วิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ทุ่ม 100 ล. สั่งจองวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 ชิโนฟาร์ม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนชาวอุดรสู้โควิด-19 

9 มิ.ย.2564 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ส่งเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อถึงสื่อมวลชนและผ่านกลุ่มจังหวัด ที่ อด 51005/ 2564 เรื่อง ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) เรียน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใจความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระลอก 3 ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมถึงการแพร่ระบาดจากต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ มาตรการสำคัญของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) คือ การให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน และตามรายงานข่าวในปัจจุบันแจ้งว่าการสั่งซื้อวัคซีนโควิดชิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Product Co.LTD) ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติทะเบียนยาให้กับบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และจำหน่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกจากวัคซีนหลัก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการเรงฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ บริหารงานที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี มีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิด(Covid Free City) และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
 
    จากการสอบถามทราบว่าหนังสือ ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ได้ส่งไปแล้ววันนี้ช่วงบ่าย และมีการโทรประสานเบื้องต้นแล้ว ทำให้ทราบว่ามี อปท.ทั่วประเทศสั่งจองเข้ามา ส่วนจะได้ช้าหรือเร็วขึ้นกับจำนวนคิวที่สั่งจองมา
 
    ทั้งนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวย้ำว่า จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกระทบต่างๆจากไวรัสโควิด19เป็นอย่างมาก อีกทั้งประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงที ด้วยความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่วัคซีนมีไม่เพียงพอ อบจ.อุดรธานีจึงได้จัดสรรงบเร่งด่วนในการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว และเพื่อเป็นตัวเลือกในการรับวัคซีนชนิดต่างๆตามความต้องการของประชาชน และให้กำลังใจประชาชนว่า ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของอบจ.อุดรธานี ทุกท่านต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก แล้วเราจะผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิด19ไปด้วยกัน
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com