Home : ข่าว COVID-19

สภา อบจ.ราชบุรีอนุมัติ 100 ล้าน จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 100,000 โดส

สั่งซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm Covid-19 Vaccine) จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดราชบุรี จำนวน 50,000 คน
Date: 18/06/2564 View: 465
สภา อบจ.ราชบุรีอนุมัติ 100 ล้าน จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 100,000 โดส  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สภา อบจ.ราชบุรีอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 100 ล้าน เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ชั้น 3 (สภา อบจ.รับใช้ประชาชน)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวิวัฒน์ นิติกาญจณา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายนายกาญชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิค-19 (ซิโนฟาร์ม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม มีแพทย์หญิงปาจารีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดราชบุรีประกอบด้วย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 
     นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในการประชุมกล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยการสั่งซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" (Sinopharm Covid-19 Vaccine) จำนวน 100,000 โดส ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดราชบุรี จำนวน 50,000 คน เบื้องต้นคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการลงทะเบียน สถานที่ฉีดวัคซีน วิธีการบริหารจัดการวัคซีน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการดำเนินงานให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ การบริหารจัดการวัคซีน จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 ก่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารจัดการวัคซีนครั้งนี้ ให้ประชาชนทราบต่อไป 
 
สภา อบจ.ราชบุรีอนุมัติ 100 ล้าน จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม 100,000 โดส  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มห
Program 2 Pink Gold for Gent & Lady < 30 ปี
ราคา 6,490
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท...
ราคา 640
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com