Home : ข่าว COVID-19

อบจ.สมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนซิโนฟาร์ม 16 กค 64 จัดสรรรอบแรก 7 กลุ่ม

โควตาสำหรับ 30,000 คน เช็คคุณสมบัติและเงื่อนไขได้
Date: 16/07/2564 View: 226
อบจ.สมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนซิโนฟาร์ม 16 กค 64 จัดสรรรอบแรก 7 กลุ่ม ข่าว COVID-19 Healthserv.net
อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 1 (รอบ 7 กลุ่มเปราะบาง) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. **ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** 
** โดยระบบสาครรวมใจจะปิดทันทีที่มีผู้จองครบตามยำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร **

คุณสมบัติเบื้องต้นในการลงทะเบียน

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
4. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 เลย
5. ต้องเป็นผู้ยังไม่มีคิวรับวัคซีนชนิดใดจากช่องทางอื่น ๆ (หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอคิว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียน โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระบบสาครรวมใจระหว่างการลงทะเบียน)

เงื่อนไขกลุ่มผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
เนื่องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนให้กับ อบจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 นี้ ตามลำดับความสำคัญ จำนวน 33,000 คน (หักเปอเซนต์คืนให้ผู้ด้อยโอกาส 10% จะเหลือ 30,000 คน) ให้แก่กลุ่มดังต่อไปนี้
 1. ผู้พิการ
 2. ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
 3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง
 4. พระภิกษุ / นักบวช
 5. กลุ่มองค์กรการศึกษา
 6. กลุ่มองค์กรการกุศล
 7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ในรอบแรกจะเปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อนครับ กลุ่มอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามการเปิดลงทะเบียนฯ ครั้งถัดไป

ช่องทางการลงทะเบียน

 สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ *โปรดเตรียมบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล*
 1. สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ สาครรวมใจ.com 
 2. สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อบต./เทศบาลในพื้นที่

สถานที่รับบริการ

      ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

      สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง
 

คำถามถามบ่อย

0. ในรอบแรกจะเปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อนครับ กลุ่มอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามการเปิดลงทะเบียนฯ ครั้งถัดไป
 
1. หากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร จะยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ครับ (เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อบจ. ไว้ครับ) .หากอยู่นอกเงื่อนไข... สามารถรอให้มีการลงทะเบียนวัคซีนจากส่วนกลางครับ
 
2. ในหมอพร้อมไม่มีให้กดยกเลิกสิทธิ์ครับ ต้องกดยกเลิกในระบบสาครรวมใจ ซึ่งจะมีปุ่มให้กดยกเลิกระหว่างขั้นตอนการกรอกข้อมูลครับ ทั้งนี้การยกเลิกสิทธิ์เก่า ไม่รวมถึงการจองวัคซีนกับทางเอกชนที่ได้จ่ายเงินไปแล้วครับ
 
3. หากได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลการกดยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ จะไม่มีผลหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จครับ (ลงไม่สำเร็จ = สิทธิ์เก่าไม่ถูกยกเลิก)
 
4. ผู้ไม่สะดวกเดินทาง สามารถลงผ่านระบบสาครรวมใจได้ที่เว็บไซต์ สาครรวมใจ.com ได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สามารถดำเนินการแทนคนในครอบครัวได้ครับ)
 
5. ลิงค์ระบบสาครรวมใจ จะเปิดให้เข้าได้เมื่อถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16/07/64 ครับ (ขณะนี้จะปิดไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ)
 
6. วัคซีนตัวเลือกนี้ จัดซื้อโดยงบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจที่พึงกระทำได้ตามระเบียบ และกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
 
7. เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ / ผู้มีโรคประจำตัว / ผู้มีประวัติการแพ้ยา / ผู้หายป่วยจาก covid-19 หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรับวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยครับ
 
8. เบื้องต้น เราได้จองวัคซีนไว้ประมาณ 200,000 โดสครับ โดยจะเป็นการฉีดคนละ 2 โดส โดยในครั้งที่ 1 นี้ เราได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 33,000 คนครับ 
 
9. เบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบจะมาจากบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ครับ ดังนั้นขอให้ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเพื่อลงทะเบียนครับ (บัตรประชาชนที่หมดอายุ แต่อยู่ระหว่างการขยายอายุบัตรสามารถใช้ได้ครับ)
 
10. ผู้ที่เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์สาครรวมใจก่อนวันที่ 16/07/64 ต้องลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทุกรณีครับ เนื่องจากตอนนั้นได้มีการเปิดเพื่อทดสอบระบบในช่วงสั้นๆเท่านั้น
 
11. การลงทะเบียนทุกช่องทางจะเป็นการลงผ่านระบบสาครรวมใจเหมือนกันครับ สำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปลงที่ช่องทางอื่นครับ เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่/รับเชื้อครับ เนื่องจากช่องทาง รพ.สต/อบต./เทศบาล ได้เปิดไว้สำหรับผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ครับ... โดยหากเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดพร้อมกันหมดครับ
 
12. การลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนทางเลือกครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนในนามบุคคลครับ ยังไม่ได่้เปิดในนามองค์กรครับ
 
13. วัน/เวลาที่ฉีดจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ เนื่องจากต้องรอให้มีการส่งมอบวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ ก่อนครับ 
 

สอบถามเพิ่มเติม

       หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ
และติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าได้ที่ facebook อบจ.สมุทรสาคร (กดติดตาม หรือกด see first เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อเราเผยแพร่ข่าวสาร)
และอย่าลืม... รับวัคซีนแล้ว อย่าลืมให้กำลังใจทีมแพทย์ด้วยนะครับ

ติดตาม ความเคลื่อนไหว/ฟีดแบ็ค ได้ที่เพจ อบจ.สมุทรสาคร
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ตรวจวินิจฉัยนอนกรน (Sleep Lab Test)...
ราคา 13,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com