ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา Thumb HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตนของโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถตรวจสอบบริการ คำแนะนำ วิธีการเข้ารับบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากที่นี่ หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร.02-1507111 สถานที่ : โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา แผนกประกันสังคม อาคาร 1 ชั้น 1 เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น. ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. 02-088-0888 ต่อ1001ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. 02-088-0888 ต่อ1001

แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา  อาคาร 1 ชั้น 1
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.
โทร 02-1507111
อีเมล์ : smh@saimai.com 

+++++


สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับตามกฎหมาย
 
1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
รับการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิได้ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

2. การส่งเสริมการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม
ทันตกรรม
ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท / ครั้ง / ปี
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากตามความจำเป็น วงเงิน ไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ ใส่ฟัน
กรณีบำบัดทดแทนไต
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่เกิน 1,500 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 4,500 บาท / สัปดาห์

3. กรณีคลอดบุตร
เบิกค่าคลอดเหมาจ่าย ในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
เงินสงเคราะห์การหยุดงานเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน

4. กรณีทุพพลภาพ
ค่าบริการผู้ป่วยนอกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ผู้ป่วยใน 4,000 บาท
เงินทดแทนรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต

5. กรณีเสียชีวิต
ค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ
กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 120 เดือน ขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

6. กรณีสงเคราะห์บุตร
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท / เดือน
เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

7. กรณีชราภาพ
เงินบำนาญ

กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ร้อยละ 20 ของค่าจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
- กรณีที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
เงินบำเหน็จ

กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม (***กดที่นี่***)
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด