ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประวัติโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ประวัติโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี Thumb HealthServ.net
ประวัติโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ThumbMobile HealthServ.net

ในปี 2536 บริษัทบางกอก เซน ฮอสปีกอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดตั้ง บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ และก่อตั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยเปิดบริการ ดั้งแต่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นมา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ตั้งอยู่ที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ต่าบลปากเพรียว บนพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้สอย33,842 ตารางเมตร มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่กันสมัยสามารถรับบริการได้ 300 เดียง ได้ขอและอนุมัติการใช้บริการ 200 เตียง

ประวัติโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี HealthServ
 
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมชายน 2536 ดำเนินงาน โดย บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรี และบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นมาตรฐานในการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขยายความเจริญทางด้านการแพทย์ออกไปสู่ภูมิภาคและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทย
 
จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล และในเรื่องการให้บริการ พนักงานประจำจัดเป็นหัวใจของการบริการ ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงพยาบาล โดยมีสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ พิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดจากระบบงานหรือเกิดจากบุคคล ถ้าเกิดจากระบบงานก็ทำการปรับปรุงระบบต่อไป ถ้าเกิดจากบุคคลก็พัฒนา อบรมให้พนักงานนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญและทัศนคติที่ดี
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เป็นโรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น โรงพยาบาลจะเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค โดยยึดถือการบริการให้มีมาตรฐานสูงสุด ในราคาที่ยุติธรรม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะเพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่มีความสามารถ ให้การรักษาและบริการครอบคลุม ทั้งการตรวจรักษาทั่วไปและการตรวจรักษาเฉพาะทางกลุ่มเครือ รพ.เกษมราษฎร์ ประกอบด้วย
1. กลุ่ม รพ.กษมราษฎร์ ประกอบด้วย สาขา บางแค สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาประชาชื่น สาขาสระบุรี สาขาศรีบุรินทร์ สาขาฉะเชิงเทรา
2. กลุ่มรพ. การุณเวช ประกอบด้วย สาขารัตนาธิเบศร์ สาซาสุขากิบาล 3 สาขาปทุมธานี สาขาอยุธยา
3. รพ.เวิลด์เมดิคอล เซ็นเตอร์ รองรับลูกค้าชาวต่างชาติ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด