ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่พร้อมดูแลประชาชนทุกสิทธิ

ศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่พร้อมดูแลประชาชนทุกสิทธิ Thumb HealthServ.net
ศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่พร้อมดูแลประชาชนทุกสิทธิ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 300 เตียง ที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิหรือขีดความสามารถเฉพาะทางขั้นสูงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกสิทธิ ความพร้อมทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ มีบุคลากรทีมแพทย์พร้อมดูแลในทุกแผนก

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 300 เตียง ที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิหรือขีดความสามารถเฉพาะทางขั้นสูงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกสิทธิ ตั้งแต่สิทธิพื้นฐานบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ สิทธิกองทุนรักษาพยาบาล สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพส่วนบุคคล และ ผู้ใช้บริการที่รักษาด้วยเงินส่วนตัว ด้วยความพร้อมทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอื่นๆ มีบุคลากรทีมแพทย์พร้อมดูแลในทุกแผนก  ได้แก่ แผนกอายุรกรรม   แผนกกุมารเวชกรรม   แผนกหู คอ จมูก   ศูนย์จักษุ   แผนกโรคผิวหนัง   แผนกจิตเวชกรรม   ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด   ศูนย์สุขภาพสตรี   ศูนย์ทันตกรรม   แผนกไตเทียม   แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)   แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)   แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)   แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน   ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ   ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู   แผนกหอผู้ป่วยใน   แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต   หน่วยพยาบาลห้องคลอด   หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด   ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์


 
ส่องกล้องมองลึกถึงศักยภาพของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ด้านขีดความสามารถ 

จำแนก ออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการบริการผู้ป่วย มีดังนี้


ด้านการรักษาพยาบาล (MEDICAL CAPABILITIES)

เป็นศักยภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เทคนิควิทยาการ ศาสตร์ความรู้ ความชำนาญ ในแต่ละสาขา/แผนกในการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ  จำแนกเป็น ด้านต่างๆ  14 แผนก ได้แก่ 


1. ขีดความสามารถด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
  1.1  การรักษาทางห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด (CATHETERIZATION & ELECTROPHYSIOLOGY LABORATORY)
       1.1.1 การฉีดสี และขยายหลอดเลือดหัวใจ (CAG & PTCA)
       1.1.2 การฉีดสี และขยายหลอดเลือดส่วนปลายอื่นๆ
       1.1.3 การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (PACEMAKER & AICD)
       1.1.4 การรักษาทางอีเลคโตรฟิสิโอโลยีหัวใจ (ELECTROPHYSIOLOGY )
 
  1.2 การผ่าตัดหัวใจ (HEART SURGERY) 
       1.2.1 การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CORONARY ARTERIAL BYPASS GRAFTING)
       1.2.2 การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (VALVULOPLASTY)
       1.2.3 การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง (AORTIC ANEURYSM)

2.ขีดความสามารถด้านโรคเด็ก และทารกแรกเกิด
  2.1 การรักษาทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย 
  2.2 การรักษาทารกแรกเกิดอาการวิกฤตอื่นๆ
  2.3 การรักษาโรคเด็กอื่นๆ

3.ขีดความสามารถด้านโรคตา
  3.1 การผ่าตัดจอประสาทตาและวุ้นลูกตา (VITREORETINAL SURGERY)
  3.2 การรักษาโรคจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด (RETINOPATHY OF PREMATURITY , ROP) ด้วยเลเซอร์
  3.3 การรักษาโรคต้อหิน (GLAUCOMA) ด้วยเลเซอร์และการผ่าตัด
  3.4 การรักษาโรคต้อกระจก (CATARACT) ด้วยเครื่องสลายต้อกระจก (PHACOEMULSIFICATION)   
  3.5 การรักษากระจกตาด้วยเครื่องเลสิค
  3.6 การรักษาโรคตาอื่นๆ  : OCT , VF , FUNDUS CAMERA , IOL MASTER , ETC.
 
4. ขีดความสามารถด้านโรคมะเร็งและโรคทางโลหิตวิทยา
  4.1 การรักษาทางยาและเคมีบำบัด
  4.2 การรักษาทางรังสีรักษา
 
5. ขีดความสามารถด้านโรคสมองและระบบประสาท
  5.1 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันฉับพลันด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
  5.2 การผ่าตัดสมอง และระบบประสาท

6.ขีดความสามารถด้านโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
  6.1 การรักษาผู้ป่วยอาการวิกฤติ
  6.2 การผ่าตัดทรวงอก และปอด
  6.3 การรักษาโรคนอนกรน
  6.4 การรักษาโรคปอดอื่นๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง , โรคปอดอุดกั้น , วัณโรค , โรคหอบหืด ฯลฯ

7. ขีดความสามารถด้านโรคกระเพาะอาหาร และระบบทางเดินอาหาร
  7.1 การตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง
  7.2 การผ่าตัดโรคในระบบทางเดินอาหาร
  7.3 การสลายนิ่วในถุงน้ำดีด้วยเครื่องสลายนิ่ว

8. ขีดความสามารถด้านโรคไต และระบบทางเดินปัสสาวะ
  8.1 การฟอกเลือดล้างไต
  8.2 การสลายนิ่วในไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
  8.3 การผ่าตัดโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
 
9. ขีดความสามารถด้านการฝากครรภ์และรักษาโรคทางนรีเวชวิทยา
 
10. ขีดความสามารถด้านการรักษาโรค หู คอ จมูก

11. ขีดความสามารถด้านโรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ
  11.1 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
  11.2 การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  11.3 การผ่าตัดกระดูกหัก
  11.4 การรักษาทางเวชกรรมฟื้นฟู

12. ขีดความสามารถด้านรังสีวิทยา
  12.1 การตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC RESONANCE IMAGE , MRI)
  12.2 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กวเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ (64 SLICES COMPUTERIZED TOMOGRAPHY)
  12.3 การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ (4D – ULTRASONOGRAPHY)
  12.4 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์เต้านม (MAMMOGRAPHY)
  12.5 การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (BONE MASS DENSITOMETRY)
  12.6 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์อื่นๆ
 
13. ขีดความสามารถด้านจิตเวชศาสตร์          
 
14. ขีดความสามารถด้านโรคผิวหนัง และศัลยกรรมความงาม

 
 
 

ด้านการดูแลผู้ป่วย MEDICAL SERVICES

นอกจากด้านของการแพทย์ เทคโนโลยี วิทยาการ แล้ว ด้านการบริการผู้ป่วย เป็นหัวใจหลักของโรงพยาบาล ที่มีความสำคัญ ซึึ่งโรงพยาบาลได้ พัฒนาการบริการขึ้นมารองรับและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยมตลอดเวลาหลายปี ที่ผ่านมา  

การบริการผู้ปวยที่โรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมให้บริการ จำแนกตามกลุ่มผู้ป่วย 4 กลุ่ม มีดังนี้ 

 
1. การบริการผู้ป่วยนอก (OUT-PATIENT SERVICES)
 
 
1.1 กลุ่มงานผู้ป่วยนอกพิเศษ
 • แผนกผู้ป่วยนอก - อายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะสาขา
 • แผนกผู้ป่วยนอก – กุมารเวชกรรม และกุมารเวชกรรมเฉพาะสาขา
 • แผนกผู้ป่วยนอก - ตา หู คอ จมูก 
 • แผนกผู้ป่วยนอก – จิตเวชกรรม
 • แผนกผู้ป่วยนอก - ทันตกรรม และทันตกรรมเฉพาะสาขา

1.2 กลุ่มงานผู้ป่วยนอกสามัญ
 •  แผนกผู้ป่วยนอก - เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)                                 
 • แผนกผู้ป่วยนอก - เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)                                                     
 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ กองทุนประกันสังคม)

1.3 กลุ่มงานผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน
 • แผนกผู้ป่วยนอก - ศัลยกรรม และศัลยกรรมเฉพาะสาขา


 
2. การบริการผู้ป่วยใน (IN-PATIENT SERVICES)

2.1 กลุ่มงานหอผู้ป่วยในพิเศษ
 • หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ - ผู้ใหญ่ (ชาย/หญิง)
 • หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ – มารดาหลังคลอด
 • หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ – เด็ก
 
2.2 กลุ่มงานหอผู้ป่วยในสามัญ
 • หอผู้ป่วยสามัญรวม - ผู้ใหญ่ (ชาย)
 • หอผู้ป่วยสามัญรวม - ผู้ใหญ่ (หญิง)
 • หอผู้ป่วยสามัญรวม – มารดาหลังคลอด
 • หอผู้ป่วยสามัญรวม – เด็ก


 
3. การบริการผู้ป่วยวิกฤต (CRITICAL-PATIENT SERVICES)
 
 • หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางอายุรกรรม
 • หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางอายุรกรรมหัวใจ
 • หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางศัลยกรรม
 • หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางศัลยกรรมหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด
 • หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดอาการวิกฤต
 • หน่วยพยาบาลห้องผ่าตัด และวิสัญญี


 
4. การบริการแม่และเด็ก
 
 •  แผนกผู้ป่วยนอกพิเศษ – สูตินรีเวชกรรม
 • แผนกผู้ป่วยนอกสามัญ – สูตินรีเวชกรรม (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ กองทุนประกันสังคม)
 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด
 • หน่วยทารกแรกเกิดปกติ    

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02574-5000-9 , 02574-5380-4 , 02982-4700-3 โทรสาร 0-573-3418
Call: 025745000
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด